รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร

นักเรียนรายชื่อต่อไปนี้ เป็นรายชื่อที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร หมายความว่า ข้อมูลการรับสมัคร ยังไม่สมบูรณ์ หรือ อยู่ระหว่าง รอตรวจสอบคุณสมบัติ อาทิ
  • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน
  • ชื่อโรงเรียนเดิม ไม่ถูกต้องตามเอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7
  • ไม่มีข้อมูลเบอร์โทร หรือ เบอร์โทรไม่ถูกต้อง
  • ชื่อบิดา/มารดา ต้องเป็นบิดา/มารดา ผู้ให้กำเนิด (ดูจากสูติบัตร)
  • อาชีพ, รายได้, ของผู้ปกครอง ไม่ถูกต้อง

คลิกที่นี่ เพื่อแก้ไขข้อมูลใบสมัคร

รายชื่อนักเรียนที่สมัครรอบ โควต้านักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน สถานะ ข้อความแจ้งจากทางโรงเรียน
1 ด.ญ.วนิดา เสือน่วม บ้านหนองผือ ยังไม่สำเร็จรอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
2 ด.ช.วีรพล ถิ่นแสนดี ยังไม่สำเร็จรอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
3 ด.ช.ธีรธร สุวรรณ์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว ยังไม่สำเร็จรอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
4 ด.ญ.แสงทิพย์ ประวัติพันธ์ ชุมชนบ้านปะโค ยังไม่สำเร็จรอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
5 ด.ญ.พัชรนันท์ พฤษการ์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว ยังไม่สำเร็จรอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน สถานะ ข้อความแจ้งจากทางโรงเรียน
1 นายจิณณวัตร เมาตะยา เวียงสะอาดพิทยาคม รอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
2 น.ส.ณัฐพร พลวิเศษ รอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายอชิรวิทย์ บัวใจ ดงบังภิสัยนวการนุสรณ์ รอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายธีรภัทร กองไธสง รอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
5 น.ส.ฐิติพร สอนหลง บ้านน้ำสร้างหนองบะ รอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
6 ด.ญ.อธิชา โคตรวงศ์ รอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม