รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร

นักเรียนรายชื่อต่อไปนี้ เป็นรายชื่อที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร หมายความว่า ข้อมูลการรับสมัคร ยังไม่สมบูรณ์ หรือ อยู่ระหว่าง รอตรวจสอบคุณสมบัติ อาทิ
  • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน
  • ชื่อโรงเรียนเดิม ไม่ถูกต้องตามเอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7
  • ไม่มีข้อมูลเบอร์โทร หรือ เบอร์โทรไม่ถูกต้อง
  • ชื่อบิดา/มารดา ต้องเป็นบิดา/มารดา ผู้ให้กำเนิด (ดูจากสูติบัตร)
  • อาชีพ, รายได้, ของผู้ปกครอง ไม่ถูกต้อง

คลิกที่นี่ เพื่อแก้ไขข้อมูลใบสมัคร

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน สถานะ ข้อความแจ้งจากทางโรงเรียน
1 ด.ช.ธนภัทร จิตไธสง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ไม่มีคุณสมบัติ
2 ด.ญ.ธัญญรัตน์ สุ่มทรัพย์ ไม่มีคุณสมบัติ แนบเอกสารหลักฐานใหม่
3 ด.ญ.โมติกุล ศรีเพียชัย ไม่มีคุณสมบัติ แนบเอกสารหลักฐานใหม่
4 ด.ช.บุรินทร์ สุทินรัมย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ไม่มีคุณสมบัติ เกรดเฉลี่ยไม่ถึง
5 ด.ช.ภูมินันท์ นะราช อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ยังไม่สำเร็จรอการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่อนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน สถานะ ข้อความแจ้งจากทางโรงเรียน