รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติการสมัคร

(ไม่รวมนักเรียนโควต้า ม.3 เดิม)

นักเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อ คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ชื่อ-สกุล ความสามารถพิเศษ จากโรงเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ญ.ชุติพร หงษานาวา บ้านเเก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
2 ด.ช.อดิศร แสงแก้ว บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
3 ด.ญ.อริสรา สุวรรณี บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
4 ด.ช.สิรวิชญ์ อภิรักษ์ บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
5 ด.ญ.ฐิติมา กลมไธสง ดนตรีพื้นบ้าน บ้านโคกล่ามวิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
6 ด.ญ.ชญาภา แพงเพ็ง บ้านเเก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
7 ด.ญ.เกวรินทร์ ดุระยับ บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
8 ด.ญ.พัชราภา ภูสง่า บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
9 ด.ช.ณัฐกรณ์ เขียวอุดสา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
10 ด.ญ.อาทิตยาภรณ์ ยิ่งยง บ้านหนองบัวคูสองห้อง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
11 ด.ญ.บัณฑิตา เขมะรัง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
12 ด.ช.ศักดา ชำนิจ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
13 ด.ญ.ศิริวิภา พาสนิท อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
14 ด.ญ.แพรวพิชชา บุตรวิเศษ บ้านเขวาหรดี 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
15 ด.ญ.เนตรภา เพชรวงค์ บ้านหนองแคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
16 ด.ช.กฤติพงศ์ คำพมัย พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
17 ด.ญ.อาริษา มหาสาโร บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
18 ด.ช.ฐิติวัสส์ โสรัตน์ บ้านอ้อตลิ่งชัน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
19 ด.ช.นธี มาตาเบ้า บ้านหนองนะเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
20 ด.ญ.พิชญานิน บุญนำ ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
21 ด.ช.เจษฎา ผาตูม บ้านหนองนะเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
22 ด.ช.วรากร รวมฤทธิ์ บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
23 ด.ช.รัฐภูมิ มูลวงษ์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
24 ด.ช.บรรณรต แพนลิ้นฟ้า พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
25 ด.ช.นัฐสิทธิ์ ภากิจรัตน์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
26 ด.ช.เลิศพิสิฐ โพธิ์สาราช บ้านหนองนะเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
27 ด.ช.วัฒนชัย ประหาวงษ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
28 ด.ช.ปานเทพ จือศานติ พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
29 ด.ช.พงษ์พิสุทธิ์ พลเพ็ง บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
30 ด.ช.พีรพัฒน์ ประมูลจะโก บ้านโคกสะอาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
31 ด.ญ.ด.ญ. แก้วมณี กงใจ บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
32 ด.ญ.วรพิชชา ประวัตินภา สตรีบูรณวิทย์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
33 ด.ช.วีรภัทร ยางงาม บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
34 ด.ญ.จิราพร บุญเย็น อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
35 ด.ญ.ปลิณี ผายเงิน บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
36 ด.ญ.ปิยะดา เทพสาร นาฏศิลป์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
37 ด.ช.ชนะพล กล้าหาญ บ้านนกเหาะ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
38 ด.ญ.ด.ญ.ณัฐวดี พุดสุด อนุบาลพยัคฆ์ภูมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
39 ด.ช.นิชคุณ สิงห์มาดา บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
40 ด.ช.วรชิต ชัยสิทธิ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
41 ด.ช.ภัทรพล พลหนองหลวง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
42 ด.ช.ณัฐวุติ ทะมะโส บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
43 ด.ญ.รุ่งนภา อิ่นสา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
44 ด.ญ.ปาณิสรา ยานุวงค์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
45 ด.ญ.นารีรัตน์ ทรัพย์นพรัตน์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
46 ด.ญ.กัญญาภัค ไกรโสม บ้านนาค่าย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
47 ด.ญ.นิชา ศรีไศล อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
48 ด.ช.จิรายุ มุละสิวะ บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
49 ด.ช.ธนกฤต คำเปลว อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
50 ด.ญ.นารารินทร์ เสาะสิทธิ์ บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
51 ด.ญ.วัชรินทร์ เถื่อนหมื่นไวย บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
52 ด.ช.กสิกร สุนนทราช บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
53 ด.ช.กล้าณรงค์ ทาชารี ดนตรีไทย อนุบาลพยัคฆ์ภูมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
54 ด.ญ.ณัฐพร ปริปุณณะ บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
55 ด.ญ.นภัสสร เขาไตร อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
56 ด.ญ.พนิดา โพธ์บุตร บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
57 ด.ญ.กมลลัษณ์ ชวูรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
58 ด.ญ.กมลฉัตร นะลาหนองแวง บ้านตั้งใจ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
59 ด.ช.วิชษุวัต ดวงศรี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
60 ด.ญ.กุลลดา ไชยแสนสร้อย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
61 ด.ญ.มนัสนันท์ บุตรเจริญ อนุบาลดงเมืองน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
62 ด.ช.พิชยดลน์ เพชรศรีสุข จตุคามประชาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
63 ด.ญ.พิชามญช์ นพประดับ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
64 ด.ญ.กันตน์ณพรัช สิทธิธัญญกิจ บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
65 ด.ญ.ฐิติกาน ถิ่นทับไทย บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
66 ด.ช.ธีรภัทร สุวรรณ์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
67 ด.ช.ชีรณัฐ สว่างผุย ดนตรีพื้นบ้าน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
68 ด.ญ.ธัญญาพัฒน์ เยรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
69 ด.ช.กฤติเดช ผิวเงิน อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
70 ด.ญ.เอมฤดี จันทร์นันต์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
71 ด.ญ.ศิราพร บุญโสม บ้านหนองแคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
72 ด.ญ.ธันยพร โพจาทุม อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
73 ด.ญ.รัตน์ติกาล แถวปัดถา บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
74 ด.ญ.ยศพร ปิดตาทะนัง บ้านโนนรัง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
75 ด.ช.จักรภัทร สมศรีดา อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
76 ด.ญ.ศศิชา สิงห์คำ บ้านหนองนะเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
77 ด.ช.ธนกฤต ฝ่ายเทศ บ้านนาค่าย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
78 ด.ญ.ปริยาภัทร แสนศรี บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
79 ด.ช.ธนพัฒน์ ทับละ จตุคามประชาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
80 ด.ญ.พิยดา พรมดอนกอย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
81 ด.ช.สุรชัย พวงเพชร บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
82 ด.ญ.สุธินี กะตะศิลา ฟุตบอล บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
83 ด.ญ.ศศิประภา เพชรแสนค่า อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
84 ด.ญ.มาริษา อะยางรัมย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
85 ด.ช.ณัฏฐพัฒณ์ กลับสุข อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
86 ด.ช.ตันติกร ทองดา พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
87 ด.ญ.อารียา คูคำ บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
88 ด.ช.พรหมเทพ เกตุแสนสี อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
89 ด.ญ.ศศิกาญ สิงห์คำ บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
90 ด.ช.พงสะทอน สีพรม บ้านเเก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
91 ด.ญ.สุนิสา มะลิลา อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
92 ด.ช.อภิชัย เที่ยงผดุง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
93 ด.ช.ศิวัชร์ วงษ์กา เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
94 ด.ช.โชคชัย บุรีรัตน์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
95 ด.ญ.ชิดชนก ยืนยง อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
96 ด.ญ.อัจฉริญา เกไธสง ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
97 ด.ญ.วาลิตา กองสุข พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
98 ด.ญ.พิชามญธุ์ ทุมลา เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
99 ด.ญ.อาริยา พรเสนา อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
100 ด.ช.นพรัตน์ นราวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
101 ด.ญ.ปิ่นทอง สวัสดิผล อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
102 ด.ญ.วิชญาดา กิจนอก ศิลปะ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
103 ด.ญ.อรกมล ทองคำ บ้านกะทะ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
104 ด.ญ.สิรินดา บุญหมั่น อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
105 ด.ช.วิศวะ พนมรัมย์ ดนตรีไทย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
106 ด.ช.เรืองศิลป์ ชุมจันทร์ บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
107 ด.ญ.ศุภิสรา โพทะมาตร บ้านหนองผือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
108 ด.ญ.เบญจพร แก้วบุญเรือง บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
109 ด.ญ.ทักษภรณ์ อินธิจักร์ บ้านเหล่า 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
110 ด.ช.ภัทรชัย จันทะพล บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
111 ด.ช.นิธิเมษฏ์ บุญตัว อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
112 ด.ช.อนุชิต เพียงลาดไหล ดนตรีพื้นบ้าน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
113 ด.ญ.ขัตติยา โพธิบุตร บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
114 ด.ช.พิชญุตม์ ศรีวรรณะ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
115 ด.ช.นาวิก ศิริผลหลาย ดนตรีสากล อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
116 ด.ญ.วัชราภรณ์ อุตส่าห์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
117 ด.ช.ธีรภัทร พวงนิล อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
118 ด.ช.ปรัตถกร ฝ่ายเทศ บ้านหัวหมู 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
119 ด.ญ.พิชญาพร จะระคร บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
120 ด.ญ.ธนภรณ์ วิทักษบุตร อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
121 ด.ช.ณัฐวุติ ปอศิริ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
122 ด.ญ.กุลธิดา พานแสนชา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
123 ด.ญ.วรรณิดา ภูคำศักดิ์ ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
124 ด.ช.ปกรณ์ คุณารักษ์ จตุคามประชาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
125 ด.ช.จิราวัฒน์ จันทะโข บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
126 ด.ญ.นันท์นภัส นะราช อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
127 ด.ช.นพณัฐ บุตรแก้ว อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
128 ด.ช.อภิวัฒน์ นาคมณี บ้านกะทะ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
129 ด.ญ.ศิวสุดา แสงแก้ว บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
130 ด.ญ.วณิชชา จันทร์นวล อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
131 ด.ช.จักรกฤษณ์ ชัยชาญรัมย์ เซปักตะกร้อ บ้านหนองผือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
132 ด.ญ.ปิ่นมณี บุญสนอง บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
133 ด.ญ.พรนิชา ลอดสุโข ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
134 ด.ญ.วิชญาดา ปะโมทะโก บ้านหนองเเคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
135 ด.ญ.ศศิกานต์ พงษ์พยัคฆ์ บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
136 ด.ญ.กฤติมา ไกรงาม อนุบานพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
137 ด.ญ.ด.ญ อาริสา ใจมั่น บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
138 ด.ญ.พิชญาภัค พุชะโลนา ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
139 ด.ญ.วทันยา มูลจันทร์ บ้านหนองแคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
140 ด.ช.ณัฐภัทร คังดงเค็ง อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
141 ด.ญ.ธนพร จันทจร อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
142 ด.ช.ด.ช.ภัคอนันต์ ใจแสน พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
143 ด.ญ.เกวรินทร์ จาหรี เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
144 ด.ญ.อุษญา อินแป้น บ้านหนองบัวแก้ว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
145 ด.ช.ทฤษฏี ศรีเชียงสา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
146 ด.ญ.วริศรา รุ่งนิยม จตุคามประชาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
147 ด.ญ.ณัชชา พรมคำน้อย อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
148 ด.ญ.นุตประวีณ์ จันทร์ประสิทธิ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
149 ด.ญ.ณัฐทิวา บัณฑิต บ้านหนองแคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
150 ด.ญ.ภัทรธิดา พิมพ์ศักดิ์ อนุบานพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
151 ด.ญ.ภัทรวดี พิมพ์ศักดิ์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
152 ด.ญ.เกวลิน เอ้นแคน อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
153 ด.ญ.ชลิดา บุญโสดากร อนุบาลดงเมืองน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
154 ด.ญ.ปรีชญา ปินะโต อนุบาลดงเมืองน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
155 ด.ญ.กมลพรรณ อินทนนท์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
156 ด.ช.วรพัฒน์ พรมศา บ้านโคกสะอาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
157 ด.ญ.จุฑามณี พุ่มสีดา บ้านตั้งใจ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
158 ด.ญ.จันทราพร ภูมิพัฒน์ บ้านหนองบึง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
159 ด.ช.ด.ช.วิธวินท์ ศรีสวัสดิ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
160 ด.ช.ธันวา สีหาบุญทอง บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
161 ด.ช.กวินภพ หงษา บ้านเหล่า 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
162 ด.ญ.พุทธธิดา ภาคไม้ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
163 ด.ญ.ณัชกานต์ พลูวงษ์ บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
164 ด.ญ.ทิพย์รัตน์ อุทปา เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
165 ด.ญ.อริสา มูลจันทร์ บ้านมะชมโนนสง่า 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
166 ด.ญ.ศิริกัลยา ภูสะเทือน อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
167 ด.ญ.ธิดารัตน์ ศรีงาม ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
168 ด.ญ.จิตตราพร อุสาใจ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
169 ด.ช.นวดล เนตรโกศล บ้านสระแคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
170 ด.ญ.เฟดเดอร์ริก้า ศรีสุวรรณ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
171 ด.ช.สุรกานต์ บุญประกอบ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
172 ด.ช.ณัฐภัทร บุญธิแสง อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
173 ด.ญ.พิณพ์ลภัส ปุริโสตะโย วอลเล่ย์บอล บ้านหนองผือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
174 ด.ช.เกียรคุณ แสงกล้า จตุคามประชาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
175 ด.ญ.กันยารัตน์ แสนลาด เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
176 ด.ช.ปรเมษฐ์ การะวิโก บ้านเปล่งโนนกระยอม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
177 ด.ญ.กนกวรรณ บุญตาแสง บ้านหนองจิก 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
178 ด.ญ.วารุณี เชาระกำ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
179 ด.ญ.ณฐอร ชิดครบุรี บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
180 ด.ญ.ชาลินี ใหญ่ผา เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
181 ด.ญ.ณัฐณิชา กงพะลี อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
182 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา อานไธสง บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
183 ด.ช.มกรธวัช คำมูลตรี บ้านบุตาโสม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
184 ด.ช.อชิรวุฒิ อระบุตร เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
185 ด.ญ.สุวนันท์ คงหา นาฏศิลป์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
186 ด.ช.รณภพ มีศักดิ์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
187 ด.ญ.อภิญญา คำมุงคุณ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
188 ด.ช.ปุณณวิช ตรีวิเศษ บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
189 ด.ญ.วรรจชนก บรรณศรี อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
190 ด.ช.นครินทร์ พันโภคา บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
191 ด.ญ.รุจิรัตน์ กะตะศิลา ฟุตบอล บ้านหนองระเวียง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
192 ด.ญ.นิศารัตน์ บวชสันเทียะ บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
193 ด.ช.ผดุงเดช น้อยสิงห์ บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
194 ด.ช.ทัตเทพ แสงโพธิ์ดา บ้านโคกยาว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
195 ด.ญ.ตะวันฉาย จันวงษา อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
196 ด.ช.พามงคล พิมเสน บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
197 ด.ช.ณัฏฐากร การะกาวัง บ้านนาค่าย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
198 ด.ช.ชัยชนะ ชูเพ็ง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
199 ด.ญ.สุธิมา มุลศรีสุข อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
200 ด.ญ.สุธิมนต์ เฉพาะตรง อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
201 ด.ช.ปัณณวัฒน์ พันสีเงิน บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
202 ด.ญ.พัชรพร รัตนศรี บ้านสว่าง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
203 ด.ช.วาราพงษ์ อิสระโร บ้านโคกสะอาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
204 ด.ญ.ภัทราวดี จันทร์พรม บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
205 ด.ญ.พิชญาพร นิลกรรณ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
206 ด.ญ.กัลยากรณ์ กาลัยมะเณย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
207 ด.ช.ฐานพัฒน์ อุดมพันธ์ บ้านสระทอง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
208 ด.ญ.ณิชนันทน์ ขันอุดทา บ้านโนนรัง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
209 ด.ญ.ธนภรณ์ ปะระทัง บ้านดอนหมี 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
210 ด.ญ.สิริยากร ศรีวงษา อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
211 ด.ญ.ญานิน ศรีทอง พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
212 ด.ญ.ปาณิศา ยอดประทุม บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
213 ด.ญ.ธัญชนก แก้วกิ่ง บ้านเปล่งโนนกระยอม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
214 ด.ญ.กชกร ทิพย์อาสน์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
215 ด.ญ.กาญจนา บุญใหญ่ บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
216 ด.ช.รวิพล พิมพ์สุโพธิ์ บ้านจอมพะลาน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
217 ด.ญ.วริศรา สาเสนา อนุบาลดงเมืองน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
218 ด.ญ.สหฤทัย ยางนามอินทร์ อนุบาลพยัคฆภูพิมิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
219 ด.ญ.นรีนันท์ ศรีวรรณะ โนนจานวิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
220 ด.ช.หนึ่ง มั่นหมาย อนุบาลดงเมืองน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
221 ด.ญ.เพชรพชิรา เพชรกันหา อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
222 ด.ญ.ไอยวริญญ์ ราชเครือ บ้านเหล่าหมากคำ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
223 ด.ญ.สาศิณีย์ นราวงษ์ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
224 ด.ญ.ทิพากร พงษ์อินทร์วงค์ พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
225 ด.ช.ปวริศร์ สำราญดี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
226 ด.ญ.นรีกานต์ ศรีวรรณะ โนนจานวิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
227 ด.ช.ภาณุพงศ์ กลับสุข อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
228 ด.ญ.จิรัชญา บุตตาวงษ์ บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
229 ด.ญ.วารุณี พานมาต อนุบานพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
230 ด.ช.อานัตพล สูงนอก อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
231 ด.ช.ธนาวินท์ จามจุรีย์ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
232 ด.ญ.อรจิรา อุตรา บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
233 ด.ญ.พัชราภรณ์ ภาเจริญสุข อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
234 ด.ญ.รัชณีกรณ์ ยุยไธสง บ้านโนนรัง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
235 ด.ญ.ธัญพิชชา แดงสี บ้านดอนหมี 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
236 ด.ช.ภูมิรพี เสนาพร พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
237 ด.ช.รัญธีร์ภัทร์ ภิรมย์ศิริกูล วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
238 ด.ญ.นันทิชา วิระสอน บ้านอ้อตลิ่งชัน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
239 ด.ช.ณเดช พันเข็มทอง อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
240 ด.ญ.ชมพูนุช ใยโพธิ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
241 ด.ช.เจตนิพัฒน์ คันธภูมิ อนุบาลดงเมืองน้อย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
242 ด.ญ.พรนภา มุ่งภาคกลาง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
243 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ ทองบ่อ พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
244 ด.ญ.ปณิตา แสนสุข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
245 ด.ญ.อชิรญา ยุดรัมย์ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
246 ด.ญ.บุณยานุช โสนะโชติ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
247 ด.ญ.ธณัชชา ศิขินารัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
248 ด.ญ.นัจภัค พลภูเมือง ชุมชนบ้านซาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
249 ด.ญ.บัณฑิกา กระฐินเทศ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
250 ด.ญ.วริศรา กระลาม บ้านดอนหมี 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
251 ด.ช.พยัฆภูมิ อุทปา อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
252 ด.ญ.สุธิมา ล้ำเลิศ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
253 ด.ญ.อภิชญา ยิ่งเสมอ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
254 ด.ช.วงศธร ลายโถ พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
255 ด.ญ.นิภาพร จันทะศรี บ้านหัวหมู 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
256 ด.ช.กฤษณกันต์ จันทร์พรม พระกุมารมหาสารคาม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
257 ด.ช.วีรภัทร เเซ่เต็ง ดนตรีพื้นบ้าน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
258 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ จันทพัฒน์ บ้านสตึก 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
259 ด.ญ.พีรยา ใจซื่อ โนนจานวิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
260 ด.ญ.กนกวรรณ อะโรคา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
261 ด.ญ.ธัญพร เสมารัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
262 ด.ญ.ปิยะฉัตร นาลา บ้านนาค่าย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
263 ด.ญ.ขนิษฐา ฉิมเพ็ง พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
264 ด.ช.อริสมันต์ ดงสุกร บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
265 ด.ญ.ณัฐณิชา แสนมี บ้านโคกสะอาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
266 ด.ช.ภูริณัฐ เหลามี บ้านแก่นท้าว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
267 ด.ญ.รินรดา สุนทรห้าว นาฏศิลป์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
268 ด.ญ.มรกต ชัยโยธา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
269 ด.ช.เอื้ออังกูร รังสังข์ บ้านดงบากหนองตาเต็น 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
270 ด.ช.ธนากร ร่วมกูล บ้านโคสะอาด 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
271 ด.ญ.ชวัลรัตน์ ลีทองดี บ้านหนองจานบุลาน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
272 ด.ญ.ธันยพร โพธิ์ขาว บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
273 ด.ช.ปิยะชาติ โพธิ์สุรินทร์ บ้านสระเเคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
274 ด.ญ.นริศรา คุณโน เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
275 ด.ช.วีรภัทร เกษมรักษ์ อนุบาลพยัคฆ์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
276 ด.ช.ชยาวิชญ์ เสาวดี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
277 ด.ญ.สมัชญา ประสานศักดิ์ พระกุมาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
278 ด.ญ.พลอยปภัส ยี่รัมย์ บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
279 ด.ญ.กชกร คลังดงเค็ง อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
280 ด.ญ.ธนัชชา แก้วประทุม บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
281 ด.ญ.ชัญญา ทับทิมหิน บ้านยางบ่ออี 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
282 ด.ญ.เปรมยุดา โนนุต บ้านหนองฮี 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
283 ด.ญ.อรนลิน มะลิรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
284 ด.ช.ชัยวัฒน์ ขันอุดทา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
285 ด.ช.ธีระภาพ พีเกาะ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
286 ด.ญ.วิลาสินี พันสีเงิน อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
287 ด.ญ.ไพรินทร์ บุญเลิศ บ้านหนองแคน 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
288 ด.ญ.กมลลักษณ์ ห่อไธสง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
289 ด.ช.พันธุ์พยัคฆ์ รอดสุโข บ้านตาลอก 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
290 ด.ญ.ศิริกานดา ศรีสุข อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
291 ด.ญ.ชญาภา เอี่ยมสิทธิ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
292 ด.ช.พชรวัฒน์ หงษา บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
293 ด.ช.พิชยดนย์ แก้วสวัสดิ์ บ้านโคกสะอาด 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
294 ด.ญ.สุชัญญา แจนอาสา บ้านเมืองเสือ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
295 ด.ช.นทีธร รักภักดี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
296 ด.ช.กันย์ณภัทร เอี่ยมใส บ้านหนองบัวคูสองห้อง 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
297 ด.ญ.วรา ประวันโน วัดจุกกะเฌอ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
298 ด.ช.ชินวัตร กาขาว บ้านเหล่า 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
299 ด.ญ.วรัชญา พลจารย์ บ้านอ้อตลิ่งชัน 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
300 ด.ญ.วารุพรรณ จันทรา บ้านโนนสังข์ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
301 ด.ช.ศิวัช สอนทองคำ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
302 ด.ช.ธนกฤต หินไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
303 ด.ช.ณวัสพล ตัณฑศิลป์ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
304 ด.ช.ดบัสวิน ทรัพย์คำจันทร์ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
305 ด.ช.ทีรพล เพ็งสุวรรณ บ้านโคกสะอาด 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
306 ด.ญ.ฐิตาภา ลอดสุโข บ้านบุตาโสม 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
307 ด.ญ.ขัตติญาณี หอกคำ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
308 ด.ญ.กัญญาภัค บุตรบุญตอม อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
309 ด.ญ.ศรันยา จ่าเลิศ บ้านมะชมโนนสง่า 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
310 ด.ช.ดนุเดช สังวาลรัมย์ บ้านโคกสะอาด 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
311 ด.ญ.กุลภรณ์ หล้าพรม บ้านโคกสะอาด 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
312 ด.ญ.ปาณิสรา นานรัมย์ บ้านม่วงน้อย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
313 ด.ช.ภูวดล พยัคจันทร์ บ้านหัวช้างโคกม่วง 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
314 ด.ช.ป้องเกียรติ พรเวียง มหาชนะชัยวิทยาคม 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
315 ด.ญ.พรนภัส ตัณฑ์ประศาสน์ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
316 ด.ญ.วราทิพย์ เพริดพราว บ้านโคกสะอาด 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
317 ด.ญ.เทวิการ์ หอมทอง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
318 ด.ญ.ลักษณ์นารา อนุมาศ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
319 ด.ช.ศุภกิตติ์ ลอดสุโข อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
320 ด.ช.ปรเมษฐ์ ศรีละออง บ้านหนองนะเวียง 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
321 ด.ญ.พรนภัส ไชยวรรณ บ้านอ้อตลิ่งชัน 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
322 ด.ช.พิทวัส อ่อนสา ฟุตบอล จตุคามประชาสรรค์ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
323 ด.ช.พงศ์สวัสดิ์ มณีลํ้า บ้านหนองแสงทุ่มยาว 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
324 ด.ช.ธนวินท์ รักษา บ้านโพธิ์ห้วย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
325 ด.ญ.วัชราภรณ์ แสนมี บ้านหนองจานบุลาน 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
326 ด.ช.ภานุวัฒน์ คำมั่นมูล บ้านขี้เหล็ก 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
327 ด.ญ.เขมิกา สมบูรณ์ บ้านดงเย็น 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
328 ด.ญ.กัญญาวีร์ ทองนาค บ้านมะชมโนนสง่า 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
329 ด.ช.รัชชานนท์ ศรีสุวรรณ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
330 ด.ช.วิวรรธน์ ชุมจันทร์ บ้านหนองระเวียง 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
331 ด.ญ.ณัฎฐนิฐ นะราช อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
332 ด.ญ.รมย์ธีรา บุรีรัตน์ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
333 ด.ญ.ณัฎฐณิชา บัวรัตน์ พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
334 ด.ญ.พิชญา บุญเทพ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
335 ด.ช.อานนท์ หอมหวล อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
336 ด.ญ.ฑิฆัมพร เดชชัย พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
337 ด.ญ.ศศิวิภา ลูนหล้า อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
338 ด.ญ.สุภาวดี ไกรกิจราษฎร์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
339 ด.ช.ยศพันธ์ หวานเส อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
340 ด.ญ.วลิกา สุขดงย่อ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
341 ด.ญ.ปวริศศรา ปักกระถา อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
342 ด.ญ.ณัฐธิดา สุตภักดี พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
343 ด.ญ.ชญาภา บุญไชย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
344 ด.ช.ขจร ช่อรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
345 ด.ช.รัชชานนท์ บินไธสง บ้านนาค่าย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
346 ด.ช.คุณากร โมสืบแสน อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
347 ด.ญ.ณัฐชทิมา กวัติภา อนุบาลชุมพลบุรี 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
348 ด.ญ.มิญธิชา ผาสุขขี เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
349 ด.ช.นวมินทร์ พิมสะเกศ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
350 ด.ช.สิทธิกรณ์ สงศิริ พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
351 ด.ช.อภิชิต อันนาคะ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
352 ด.ญ.พลอยรัตน์ ลีหล้าน้อย เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
353 ด.ช.ณัฐพล บุญจันทร์ บ้านบุตาโสม 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
354 ด.ช.สิทธิชัย คุณศิลป์ บ้านดงบากหนองตาเต็น 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
355 ด.ญ.ดาริกา แสงอรุณ บ้านม่วงน้อย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
356 ด.ช.ภาคิน รำมะนา บ้านหนองระเวียง 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
357 ด.ช.โยธิน เคียนพรมราช อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
358 ด.ช.ปภาวิน ศรีสุขนันท์ ศิริวิทยา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
359 ด.ช.วีรภัทร เจียไธสง บ้านแก่นท้าว 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
360 ด.ช.ปริญญา ทวยทา หนองสนมดอนติ้ว 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
361 ด.ช.ชิษณุพงศ์ อันทรินทร์ อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
362 ด.ช.ณัฐพล อุดมพันธ์ บ้านอ้อตลิ่งชัน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
363 ด.ญ.ชญาภรณ์ ศรีนวล บ้านอ้อตลิ่งชัน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
364 ด.ญ.อัครณี พรหล่อ หลักเมืองมหาสารคาม 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
365 ด.ญ.กัลยาลักษณ์ เพ็งแข บ้านบุตาโสม 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
366 ด.ญ.กมลพร ศีรนวล บ้านโพธิ์ห้วย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
367 ด.ช.คุณากร โจรสา บ้านหนองหว้าเฒ่า 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
368 ด.ญ.วชิรญาณ์ วิริวัชช์ อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
369 ด.ญ.ขวัญจิรา ศรีสุวรรณ์ บ้านหนองแก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
370 ด.ญ.ขนิษฐา พุทธิเสน บ้านดงเย็น 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
371 ด.ช.ณัฐชนน สุทธิประภา บ้านหนองหว้าเฒ่า 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
372 ด.ช.พิชญุตม์ ภาสนิท สระขุดดงสำราญวิทยา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
373 ด.ช.จักรินทร์ แก้วขวัญข้า อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
374 ด.ญ.รัญจ์นภัส พลพวก อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
375 ด.ญ.อารีรดา ผ่าเผย บ้านตาลอก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
376 ด.ช.วิชานนท์ สมีพันธ์ บ้านหนองหว้าเฒ่า 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
377 ด.ญ.คีตภัทร นามวิชัย อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
378 ด.ญ.กชนันท์ พุทธสุด บ้านตาลอก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
379 ด.ญ.มีนา สร้อยจิตร บ้านจอมพะลาน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
380 ด.ญ.วาสนา ทองพูล บ้านหนองหว้าเฒ่า 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
381 ด.ช.อนุชา แว่นจันลา บ้านตาลอก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
382 ด.ช.ภานุเดช แสงแก้ว บ้านดงเย็น 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
383 ด.ญ.ขวัญจิรา เทียกมูล พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
384 ด.ช.อดุลวิทย์ อุไรโคตร บ้านจอมพะลาน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
385 ด.ช.ชัยนันท์ ชัยอินทร์ศูนย์ บ้านตาลอก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
386 ด.ญ.หฤทัย โคตรดี บ้านหนองบัวกาเหรียญ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
387 ด.ญ.สุพิชฌาย์ พิมตะโหนด บ้านหนองหว้าเฒ่า 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
388 ด.ช.ชินกร อันวิเศษ บ้านหนองนาใน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
389 ด.ช.ชนเทพ ใหญ่รัมย์ บ้านดงเย็น 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
390 ด.ญ.ศศิประภา ศรีสุวรรณ์ บ้านหนองห้าง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
391 ด.ญ.ณัฐกานต์ แก้วเสนา บ้านดงเย็น 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
392 ด.ช.กฤตภาส ผ่องสีงาม ชุมชนนาสีนวล 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
393 ด.ช.ธนโชติ กองแก้ม พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
394 ด.ญ.มนฤดี พินิจลำ บ้านจอมพะลาน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
395 ด.ช.ธนภัทร สุดาปัน บ้านโคกสูง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
396 ด.ญ.ศิรินภา โยธาจันทร์ บ้านหนองกกหนองยาว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
397 ด.ช.อภิรักษ์ พงษ์สมศักดิ์ บ้านจอมพะลาน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
398 ด.ช.ณัฐดนัย จันทร์ขาว อนุบาลดงเมืองน้อย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
399 ด.ช.วัชรชัย ศรีตะแกะ บ้านจอมพะลาน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
400 ด.ญ.กัณญารัตน์ นามบุญตรี บ้านทัพป่าจิก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
401 ด.ช.จิรานุวัฒน์ เรืองโห้ อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
402 ด.ญ.ตรียวดี บุราณรมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
403 ด.ญ.นิลภัทร ปาจัด อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
404 ด.ญ.ชัญญานุช เขมะโร อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
405 ด.ญ.ด.ญ อภิรดา จีระออน อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
406 ด.ช.ภาณุพงศ์ แก้วกาเหรียญ บ้านแก่นท้าว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
407 ด.ช.ศักดิ์ชัย คำเวียง บ้านดง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
408 ด.ช.ลัทธชัย โพธิ์แสงดา ชุมชนบ้านยางสีสุราช 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
409 ด.ช.กฤษณ์ ฤทธิยุง อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
410 ด.ช.ยิ่งยศ สงศิริ บ้านเหล่าน้อย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
411 ด.ช.รัฐภูมิ คำหล้าแก้ว อนุบาลอุ่นรัก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
412 ด.ช.ธนวัฒน์ โยธาทูล อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
413 ด.ช.ชโนดม รัดจันทอง ฟุตซอล บ้านดงบากหนองตาเต็น 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
414 ด.ญ.วราภรณ์ อัมวรรณ บ้านทัพป่าจิก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
415 ด.ญ.ปัญญดา ทองพลขวา บ้านทัพป่าจิก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
416 ด.ช.ปวีณ์กร เหง่าโพธิ์ศรี บ้านดง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
417 ด.ญ.จันทนิภา เคหะฐาน บ้านทัพป่าจิก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
418 ด.ช.ชวัลวิทย์ อาดำ บ้านหนองฮี 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
419 ด.ญ.กัญญาพัชร ยิ่งเสมอ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
420 ด.ญ.ปริยากร วิชาเกวียน บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
421 ด.ญ.วรินทร หลงสอน บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
422 ด.ญ.นันธพร ด้านเนาลา บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
423 ด.ญ.พรนภัส เหลืองรุ่งรัส บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
424 ด.ญ.จิง ถง หว่อง หนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
425 ด.ญ.ขวัญจิรา สิงห์สุโต บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
426 ด.ญ.นภัสสร ทองจันทร์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
427 ด.ญ.อัจฉรา อาจศรี บ้านหนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
428 ด.ช.วายุ ติตารัมย์ บ้านดง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
429 ด.ญ.อาทิตยา วัดวงค์ษา บ้านหนองฮี 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
430 ด.ญ.วนิดา นุชแก้ว บ้านดง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
431 ด.ญ.ปุณยวีร์ วงษ์ศรีษะ ชุมชนนาสีนวล 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
432 ด.ญ.ณัชชา ปินะเก บ้านหัวช้างโคกม่วง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
433 ด.ญ.สริดา มาระดี บ้านวังข่อย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
434 ด.ญ.ปาลิตา เพชรสีขาว อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
435 ด.ญ.กุลญาพร พรรัตน์ บ้านหนองนะเวียง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
436 ด.ช.ณัฏฐพล ปาสาใน บ้านหนองนาใน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
437 ด.ญ.พัชรพร ยิ่งยอด บ้านดง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
438 ด.ญ.อรัญยา พันธุ์มหา บ้านโนนแคน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
439 ด.ช.ธีรภัทร นนทะสี ชุมชนบ้านยางสีสุราช 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
440 ด.ญ.พิชญา ประภาษา ชุมชนบ้านยางสีสุราช 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
441 ด.ช.เมธาวัฒน์ มุ่งดี อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
442 ด.ญ.พิชญาพร ดีรักษา บ้านยางบ่ออี 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
443 ด.ช.ณัฎฐพล แก้วดี บ้านโนนสูงดอนหลี่ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
444 ด.ญ.กนกกร วงศ์วิเศษ เทศบาลนาเชือก 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
445 ด.ญ.นันทิยา อุปัชฌาย์ บ้านหนองแวง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
446 ด.ญ.วรรณสา อรรถโยโค พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
447 ด.ญ.กัญญาณัฐ ศรีคำ บ้านโนนแคน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
448 ด.ช.นราวิชณ์ พลมีศักดิ์ บ้านโนนแคน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
449 ด.ญ.ขวัญณัฐฤมล ผลชู บ้านโนนเเคน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
450 ด.ช.ณัฐชนน ผจวบบุญ หนองสนมดอนติ้ว 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
451 ด.ช.ปณิธาน กันยายน บ้านโนนแคน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
452 ด.ญ.กนกพร สอนบุญชู อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
453 ด.ช.สุวัฒน์ เคนจันทา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
454 ด.ญ.อริญชยา ปัตตังถาโต บ้านอ้อตลิ่งชัน 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
455 ด.ญ.ประกายรุ้ง โพธิ์ไพร บ้านหนองแคน 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
456 ด.ช.ภูวดล วงษ์นอก บ้านเหล่าน้อย 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
457 ด.ญ.เปรมมิการ์ คมจอหอ อนุบาลเอี่ยมสุข 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
458 ด.ช.พุฒิพงศ์ ปะสีระวิเส บ้านหนองฮี 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
459 ด.ช.ปิยวัช เปียแหละ บ้านหนองฮี 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
460 ด.ญ.ฐิติมา แว่นจันลา บ้านหนองห้าง 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
461 ด.ญ.พรหมพร สืบเพ็ง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
462 ด.ญ.สุขคิชา จำปาสี บ้านหนองห้าง 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
463 ด.ญ.ทยานันท์ นาโสม บ้านหนองบัวแก้ว 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
464 ด.ญ.ด.ญ.จารุภัทร​ กลางศิลา บ้านหนองบัวแก้ว 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
465 ด.ช.อนาวิน พลจารย์ บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
466 ด.ช.อรรถนนท์ อุปรีย์ พระกุมารศึกษา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
467 ด.ญ.สุวภรณ์ พวงทอง พระกุมารศึกษา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
468 ด.ญ.กรรณิการ์ นิตไธสง บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
469 ด.ญ.กานต์ทิตา ปัตตังเว พยัคฆภูมิพิสัย 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
470 ด.ช.วุฒิชัย บุญมา บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
471 ด.ญ.พิรมพร พะลาด บ้านหนองสนมดอนติ้ว 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
472 ด.ญ.ธนิษฐา สอนวงษ์แก้ว บ้านหนองแวง 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
473 ด.ญ.ธิดารัตน์ อาจจำนงค์ บ้านดอนหมี 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
474 ด.ญ.อารียา สุขประเสริฐ บ้านโนนแคน 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
475 ด.ญ.กุลธิดา คำอินทร์ โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
476 ด.ช.ชฎาธร พิมพิลา บ้านหนองสนมดอนติ้ว 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
477 ด.ช.ธรรมรัตน์ ระดาบุตร อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
478 ด.ช.ปวฤทธิ์ ชัชชยะ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
479 ด.ช.จอมทอง โพธิ์เงิน หนองสนมดอนติ้ว 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
480 ด.ช.กิตตินันท์ สระบัว บ้านหนองบัวคูสองห้อง 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
481 ด.ช.กรณ์ณัช ไตรศรี พระกุมารศึกษา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
482 ด.ช.อนุวัฒน์ อนุแสวง บ้านแคน 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
483 ด.ญ.อรจิรา พรมวงค์ ชุมชนนาสีนวน 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
484 ด.ญ.ปัทมพร เกษกุล ชุมชนนาสีนวน 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
485 ด.ญ.จิรณา นันทะสี บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
486 ด.ญ.ชญานิศ เมืองเหนือ บ้านเหล่าหมากคำ 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
487 ด.ญ.มณัฐศินี อุทปา พยัคฆภูมิพิสัย 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
488 ด.ญ.เจนจิรา ไกรจันทร์ บ้านเม็กดำ 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
489 ด.ญ.กัญญาภรณ์ พรมบุตร บ้านเมืองไผ่กระท่ม 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
490 ด.ญ.ทัตชญา เสามั่น บ้านเมืองไผ่กระท่ม 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
491 ด.ช.กรวิชญ์ นางสีคุณ อนุบาลอุ่นรัก 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
492 ด.ช.สิรภัทร ยี่รัมย์ ชุมชนบ้านซาด 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
493 ด.ญ.วริศรา พลเสนา นพรัตน์พัฒนศาสตร์ 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
494 ด.ช.รัชชานนท์ สอนวงษ์แก้ว บ้านหนองแวง 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
495 ด.ญ.พิมพ์ชนก นูพิมพ์ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
496 ด.ญ.ภัทรวดี โยชน์เมืองไพร อนุบาลเอี่ยมสุข 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
497 ด.ช.สุรชัย พุทธิเสน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 มกราคม 1970 สำเร็จ
498 ด.ญ.อนันตยา ปัตตายะโส พระกุมารศึกษา 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ชื่อ-สกุล แผนการเรียน ความสามารถพิเศษ จากโรงเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 น.ส.นวนันท์ ธิมาทา ห้องเรียนคณิต-ภาษา วัดในไร่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
2 นายธนกร เกลี้ยงกรแก้ว ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนรัง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
3 น.ส.ลักษิกา น้อยจันทร์วงษ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหนองแก 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
4 น.ส.ขนิษฐา ปุริสังข์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
5 น.ส.ณัฏฐธิดา สุริยะ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
6 นายชนะเกียรติ บุญหมั่น ห้องเรียนคณิต-ภาษา กศน.ตำบลหนองบัวสันตุ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
7 นายธีระเดช ปิติ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านสระแคน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
8 นายศุภโชค ทรภีสิงห์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
9 นายอนุชา จำปาวะดี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
10 ด.ญ.ขวัญข้าว บัวภา ห้องเรียนวิทย์-คณิต เมืองเตาวิทยาคม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
11 ด.ญ.สุพิชฌาย์ สุขศรี ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
12 นายธนภัทร ผึ่งบรรหาญ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
13 น.ส.อรุณรักษ์ บุญตา ห้องเรียนวิทย์-คณิต ชุมชนนาสีนวล 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
14 น.ส.ศุภกานต์ ปาปะโม ห้องเรียนวิทย์-คณิต นาเชือกพิทยาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
15 น.ส.ชลธิชา ทันที ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
16 น.ส.จุฑามาศ ทะวะลัย ห้องเรียนวิทย์-คณิต สารคามพิทยาคม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
17 น.ส.กุมภวา โสภากุล ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
18 นายธนพล อุทัยโค ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
19 นายจารุเดช กิ่งภาร ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
20 ด.ญ.มนัสนันท์ ลายสุขัง ห้องเรียนวิทย์-คณิต เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
21 น.ส.ธนัณญลักษณ์ สังสีแก้ว ห้องเรียนวิทย์-คณิต หนองหานวิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
22 ด.ญ.ดารากาญจน์ ทองขาว ห้องเรียนวิทย์-คณิต กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
23 น.ส.วราภรณ์ ชาติบุรี ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
24 น.ส.วราพร ปานหมอ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
25 น.ส.ภัทชรี ฤทธิ์ไธสง ห้องเรียนวิทย์-คณิต เซปักตะกร้อ บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
26 นายชาตรี ป้องชารี ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
27 น.ส.ศุภจิตรา สีสมเพช ห้องเรียนวิทย์-คณิต เซปักตะกร้อ บ้านหนองแก 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
28 นายจักรกฤษณ์ ศรีสิทธิ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหนองบัวสันตุ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
29 น.ส.สุจิตา คำผือ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
30 น.ส.พัชรพร อรุณโน ห้องเรียนวิทย์-คณิต หัวหมูวิทยาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
31 น.ส.นพรัตน์ สุโทวา ห้องเรียนวิทย์-คณิต วอลเล่ย์บอล บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
32 นายชวัลวิทย์ หงษ์สีทอง ห้องเรียนวิทย์-คณิต มารีย์วิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
33 น.ส.ศศิญา ยามดี ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านยางบ่ออี 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
34 นายณัฐพล มีวิธี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
35 น.ส.กนกวรรณ ไกรโสม ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
36 นายศุภโชค มณีวรรณ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
37 นายแทนคุณ ฉิมพลี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
38 น.ส.มนัสรินทร์ สิงห์ทอง ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาหรดี 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
39 น.ส.ธวัลรัตน์ เครือแวงมน ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
40 น.ส.ณัฐฐาพร บุราณเดช ห้องเรียนวิทย์-คณิต เมืองบัววิทยา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
41 ด.ญ.สุภาพร ยวงเดชกล้า ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
42 นายไชยวัส โคตรสาร ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
43 น.ส.ธัญสิณี ศรีสมเพชร ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหนองแก 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
44 น.ส.น้ำทิพย์ มะลิผล ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหัวหมู 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
45 น.ส.บุญญธิดา สืบสกุล ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
46 น.ส.ดาริณี สิมมา ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหัวหมู 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
47 ด.ช.พีรพัฒน์ พิลาภัณฑ์ ห้องเรียนคณิต-ภาษา หัวหมูวิทยาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
48 น.ส.ศิริพร ประทุมไชย ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหนองแกลาดการุนณ์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
49 ด.ญ.ปวีณา เปกไธสง ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
50 น.ส.วรรณิภา แก้วตา ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
51 ด.ช.ธนวัฒน์ ภูมินานอก ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
52 น.ส.นันทิยา กล่อมบาง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
53 นายพงศธร ทองปาน ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
54 ด.ช.พีรภัทร พิษอดูลย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
55 นายจรัลภัทร เเหวนวิเศษ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
56 น.ส.วรัญญา รูปคม ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
57 นายธิติวุฒิ ผดาวัน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
58 น.ส.หนึ่งฤทัย พจมาร ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหัวหมู 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
59 นายศิโยน แสนชัย ห้องเรียนวิทย์-คณิต วิทยาลัยกาอาชีพพยัคฆ์ภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
60 น.ส.วิระดา กันทอง ห้องเรียนวิทย์-คณิต หัวหมูวิทยาสรรค์ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
61 น.ส.สุจิตรา ใจจุน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
62 นายนครินทร์ ศรีอ้วน ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
63 น.ส.วนิดา สองสี ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
64 นายสหธรณ์ นิยะดี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
65 น.ส.ฑิฆัมพร กะตะศิลา ห้องเรียนวิทย์-คณิต กศน. ตำบลเมืองเสือ 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
66 น.ส.ลลิตา ปาสาวัน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
67 นายอภิสิทธิ์ วรรณวิชิต ห้องเรียนวิทย์-คณิต ก.ศ.น. 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
68 น.ส.กรณิศ ปะเสนะ ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านหัวหมู 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
69 น.ส.วราพร รัตนดี ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
70 น.ส.ปานรพี พันทองหล่อ ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านเขวาทุ่ง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
71 น.ส.ทิพย์เกษร กุมชาติ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
72 น.ส.ธนารีย์ คงทรง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พุทไธสง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
73 นายภูชิสส์ นวนไธสง ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
74 น.ส.ธวัลรัตน์ ไชยเชษฐ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พานทอง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
75 นายรัฐปิตุภูมิ นาคจรูญ ห้องเรียนวิทย์-คณิต นายายอามพิทยาคม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
76 นายปริญญา จิมทะโป ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
77 น.ส.จุฑามาศ พรมแป้น ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
78 น.ส.ปิยะฉัตร อิติบุตตา ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
79 น.ส.ทิฆัมพร พงษ์อินทร์วงค์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
80 น.ส.เกวลิน ยินดี ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านเขวาทุ่ง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
81 นายธีรภัทร ภู่สวัสดิ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พุทไธสง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
82 นายนัฐวุฒิ พันสีเงิน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
83 น.ส.ชุติมา นาเมือง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
84 นายสิรภพ สัตถาวะโห ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
85 น.ส.พัชรินทร์ จันทะนัน ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
86 นายสิทธิพร มีดอก ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโพธิ์ห้วย 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
87 น.ส.นภาธิป พรมสอน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านอ้อตลิ่งชัน 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
88 น.ส.ปพิชญา อุตส่าห์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
89 น.ส.ชนิการต์ ศรีวงษ์สุข ห้องเรียนวิทย์-คณิต นาภูพิทยาคม 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
90 น.ส.เขมจิรา พูลมณี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พุทไธสง 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
91 ด.ญ.อาภานุช มาลาศรี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
92 น.ส.ศศินิภา รัตนวงศ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
93 นายณัฎฐกร ศรีสาคร ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
94 นายธนโชติ สีกันหา ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระแม่มารี สาทร 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
95 น.ส.ปนัดดา วานทุม ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
96 ด.ญ.ขวัญจิรา โบราณสาร ห้องเรียนคณิต-ภาษา เทศบาลเมืองจันทบุรี1 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
97 นายวทัญญู ภาคสอง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
98 น.ส.อาภัสรา สวัสดิผล ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
99 ด.ญ.เจตตะวัน แสงอรุณ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
100 น.ส.มิ่งขวัญ แก้ววิเศษ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
101 น.ส.สุพรรษา นามมะหาทิพย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
102 น.ส.ทิฆัมพร ขันทะผล ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
103 น.ส.นันทิชา ศรีสว่าง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2023 สำเร็จ
104 นายอติวิชญ์ พลยามา ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
105 น.ส.ไอรดา อุตส่าห์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
106 น.ส.นางสาว มณีรัตน์ โคตรดี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
107 ด.ญ.วรรณษา ผสมทรัพย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต หัวหมูวิทยาสรรค์ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
108 นายพรพิพัฒน์ ศรีนวลจันทร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต หัวหมูวิทยาสรรค์ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
109 น.ส.ณปภา อาษากิจ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
110 น.ส.ฟาริดา สงศิริ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
111 น.ส.จันทร์ธิดา วัฒนากร ห้องเรียนวิทย์-คณิต ชุมชนนาสีนวล 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
112 น.ส.ฮอลลี่ คูเปอร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
113 น.ส.อัญยมณี ปัจจัยยะ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
114 นายพิชิตชัย มินทนนท์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
115 น.ส.สุชานาถ จันภักดี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
116 น.ส.สุดารัตน์ ลุลงยศ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
117 นายคัมภีร์ บุราณรมย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
118 นายณัฐภัทร เหล็กหล่ม ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
119 นายสรวิชญ์ โพธิ์ศรี ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
120 ด.ช.เด่นภูมิ พลเสนา ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านโพธิ์ห้วย 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
121 น.ส.พันธิตรา จอมหงษ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
122 น.ส.ทิชา พัจนา ห้องเรียนวิทย์-คณิต เวียงสะอาดพิทยาคม 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
123 น.ส.ศิริภัทร นะราช ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
124 นายธนพล ยอดเถื่อน ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
125 นายสุริยะ รุ่งรัตน์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต เซปักตะกร้อ บ้านน้ำสร้างหนองบะ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
126 ด.ญ.น้ำหมอก ยางนามอินทร์ ห้องเรียนคณิต-ภาษา วัดหนองพะวา 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
127 นายคุณานนต์ ประตินัง ห้องเรียนวิทย์-คณิต ฟุตบอล บ้านน้ำสร้างหนองบะ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
128 นายภูมิพัฒน์ เบ้าคำ ห้องเรียนวิทย์-คณิต วอลเล่ย์บอล บ้านน้ำสร้างหนองบะ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
129 นายภาณุวัฒน์ นามณี ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านน้ำสร้างหนองบะ 12 มีนาคม 2023 สำเร็จ
130 นายธีรโชติ การิโก ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
131 น.ส.ปิยมาวดี โมสืบแสน ห้องเรียนวิทย์-คณิต วาปีปทุม 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
132 นายนนทวัฒน์ พูลวงษ์ ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านเขวาทุ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
133 น.ส.อรจิรา โนนพลกรัง ห้องเรียนวิทย์-คณิต อุทัย 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
134 นายเจษฎา โสภาคำ ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านเขวาทุ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
135 น.ส.อภิสรา บุญเสนอ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
136 นายเจตนิพัทธ์ เวชไธสง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
137 น.ส.ศิริวรรณ บุญสุข ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
138 น.ส.วิภาวี สงศิริ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
139 นายจักรภัทร จันทะสอน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
140 น.ส.น.ส.ปภาดา ตันตะวาโย ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารมหาสารคาม 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
141 น.ส.ขวัญมณี นามบุญตรี ห้องเรียนวิทย์-คณิต เมืองเตาวิทยาคม 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
142 ด.ญ.พลอยแพรวา สวัสดีลาภา ห้องเรียนวิทย์-คณิต เมืองบัววิทยา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
143 นายสาละวิน พินิจ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
144 นายศักรินทร์ คำพระ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
145 นายเตชินท์ นามทัศ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
146 น.ส.วชิราภรณ์ ปุงปอพาน ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
147 น.ส.พรธีรา พรดำเดช ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
148 น.ส.สุนิสา คุ้มสุวรรณ ห้องเรียนวิทย์-คณิต ชุมชนนาสีนวล 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
149 น.ส.ดวงกมล ไกรจันทร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
150 นายกายสิทธิ์ แก้วศิริ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาตะคลอง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
151 น.ส.สิริยากร สินปะรุ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
152 น.ส.พิมพ์พิศา ปาละจูม ห้องเรียนวิทย์-คณิต เวียงสะอาดพิทยาคม 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
153 นายพัชกรณ์ ตันโห ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
154 นายภานุวัฒน์ จันทะนันต์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเหล่า 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
155 นายธนพงศ์ รอดสุโข ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
156 นายสรนันท์ สันโดษ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านยางบ่ออี 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
157 น.ส.บุญฑริกา พัดพันเพชร ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเขวาทุ่ง 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
158 น.ส.ณิชกานต์ อะโรคา ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านยางบ่ออี 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
159 ด.ช.ภูรินทร์ โคตรแสง ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
160 น.ส.พรรณวดี ลอดสุโข ห้องเรียนวิทย์-คณิต เมืองบัววิทยา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
161 น.ส.กมลทิพย์ นนท์เล่ห์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต ชุมชนนาสีนวล 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
162 นายอภินันทน์ อิ่นแก้ว ห้องเรียนวิทย์-คณิต ชุมชนวัดทับมา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
163 นายภูสิทธิ์ พรมบุตร ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านตาจ่อยหนองสระ 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
164 นายณัฐดนัย ไตรศรี ห้องเรียนคณิต-ภาษา พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
165 น.ส.พนิดา บุญพามา ห้องเรียนวิทย์-คณิต กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 13 มีนาคม 2023 สำเร็จ
166 ด.ญ.วริสรา เงินเเจ้ง ห้องเรียนวิทย์-คณิต นาดูนประชาสรรพ์ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
167 น.ส.พรรณกาญจน์ สุพร ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนสังวิทยาคาร 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
168 นายวีระภัทร สำเภา ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
169 น.ส.ปานวาด แสนมี ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
170 น.ส.ศิรัญญา เจริญศิลป์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
171 น.ส.ปาริฉัตร ระหงษ์ทอง ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
172 น.ส.ชุติกาญจน์ เพ็ชรพราว ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารมหาสารคาม 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
173 นายปัณณวัฒน์ สร้อยทอง ห้องเรียนคณิต-ภาษา หัวหมูวิทยาสรรค์ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
174 น.ส.พัชฌิรา แสนเเก้ว ห้องเรียนคณิต-ภาษา มัธยมยางสีสุราช 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
175 น.ส.ปาณิตา ทัสนา ห้องเรียนวิทย์-คณิต เมืองบัววิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
176 น.ส.ณัฐฐาพร พิมพ์ชาติ ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
177 น.ส.วิยะดา ประโยธิน ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
178 น.ส.วีรยา พันทองหล่อ ห้องเรียนคณิต-ภาษา หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
179 นายภัทรพงศ์ หาญชนะ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
180 น.ส.สุพรรณษา แสงอรุณ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านหนองบัวสันตุ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
181 ด.ช.เจนวิทย์ เสนีย์วงษ์ ห้องเรียนคณิต-ภาษา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
182 นายอภิชาต อ้วนใหญ่ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านเม็กดำ 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
183 น.ส.จิตรลดา พะนิจรัมย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
184 น.ส.ณัฐสุรางค์ พลศักดิ์เดช ห้องเรียนคณิต-ภาษา พระกุมารศึกษา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
185 น.ส.กาญจนา ยางงาม ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
186 น.ส.ทิพย์ธัญญา หอมจันทร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
187 นายศิรสิทธิ์ อุทปา ห้องเรียนวิทย์-คณิต เวียงสะอาดพิทยาคม 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
188 นายวายุ สุไธสง ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านขามเรียน 14 มีนาคม 2023 สำเร็จ
189 ด.ช.ถวัลย์ศักดิ์ หินซุย ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
190 น.ส.จิราภรณ์ นามลัย ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
191 น.ส.น.ส รัตนาภรณ์ เกิดบุญมี ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
192 นายธีรภัทร สูนเจิม ห้องเรียนวิทย์-คณิต โนนจานวิทยา 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
193 น.ส.กชกร เจิมวงษ์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต หัวหมูวิทยาสรรค์ 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
194 ด.ญ.สุธีกานต์ เปี่ยมท่า ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
195 ด.ช.พัสกร ปินะโต ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
196 น.ส.ศิริรัตน์ จันทะคาม ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
197 นายณัฐวุฒิ หาญเสนา ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
198 น.ส.ภัคธีมา แพไธสง ห้องเรียนคณิต-ภาษา พระกุมารศึกษา 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
199 ด.ช.รัตติพงษ์ แลสันเทียะ ห้องเรียนคณิต-ภาษา บ้านสระบาก 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
200 นายนววิช เย้ยรัมย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต บ้านตึกชุม 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
201 นายจิระวัฒน์ เศษหอม ห้องเรียนคณิต-ภาษา พยัคฆภูมวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
202 นายชิตมนัส ชัยชาญรัมย์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 มีนาคม 2023 สำเร็จ
203 นายวีรภัทร ไชยสงคราม ห้องเรียนคณิต-ภาษา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 มกราคม 1970 สำเร็จ
204 นายศราวุฒิ จันทนันต์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต พระกุมารศึกษา 1 มกราคม 1970 สำเร็จ