รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.ธีทัต พันธ์พู อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
2 ด.ญ.ณัฐนรี รักษา ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
3 ด.ญ.ณัฎฐ์พัชร ปานน้อย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
4 ด.ญ.พิชญาพร ทองสุข ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
5 ด.ญ.จิรัชยา เทตะรัตน์ บ้านม่วงน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
6 ด.ช.กมลภพ สีสมเพช อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
7 ด.ช.นันทพัทธ์ มุ่งดี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
8 ด.ญ.กมลวรรณ บุญยางาม ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
9 ด.ช.ณฐกร สระรีรัมย์ บ้านแก่นท้าว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
10 ด.ญ.ธัญญรัตน์ สุ่มทรัพย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
11 ด.ญ.สุทธิดา สิทธานนท์ บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
12 ด.ช.ฉัตรดนัย พลศึก ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
13 ด.ช.ตรีเนตร การิโก บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
14 ด.ญ.ดวงหทัย อุประ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
15 ด.ญ.ณิชาภัทร จันทร์เจริญ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
16 ด.ช.กิตติพงศ์ พันลำ บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
17 ด.ช.จักรพงษ์ แว่นจันลา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
18 ด.ญ.ธนัญชนก ประโพธิ์ชนัง บ้านม่วงน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
19 ด.ญ.ภัทรมน เนตรหาญ ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
20 ด.ช.สิทธิศักดิ์ กองแก้ว อนุบาลบ้านบางพระ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
21 ด.ญ.บัณฑิตา ตะวัน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
22 ด.ช.ศิรภัส ทัสนา ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
23 ด.ช.ธนภูมิ หาญชนะ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
24 ด.ช.รชานน ยางงาม บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
25 ด.ช.ชริญกร เดิมทำรัมย์ จตุคามประชาสรรค์ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
26 ด.ญ.ตรีรัตนาพร เธอเมืองปักษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
27 ด.ช.ธนวุฒิ ชินคำ บ้านม่วงน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
28 ด.ช.ณัฐชนน หารสี บางแคเหนือฯ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
29 ด.ช.เรืองศักดิ์ สืบขุนทด อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
30 ด.ช.ภูวณัฏฐ์ ศรีทน พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
31 ด.ช.ชิติพัทธ์ หลักคำพันธ์ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
32 ด.ช.กลองลักษณ์ เศรษฐ์วุฒิกรณ์ บ้านทัพป่าจิก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
33 ด.ช.มังกร แซ่น้า พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
34 ด.ช.ณัฐภัทร พันมานิมิตร บ้านนาค่าย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
35 ด.ญ.หนึ่งฤทัย แก้วละออ บ้านเมืองไผ่กระท่ม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
36 ด.ช.ศุภกรณ์ สมบูรณ์ บ้านทัพป่าจิก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
37 ด.ญ.ศศิวิมล กะตะศิลา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
38 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ พันโอดเปี้ย บ้านแก่นท้าว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
39 ด.ช.ณัฐวุฒิ ยอดสะเทิน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
40 ด.ช.นธพล บุญให้ บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
41 ด.ญ.ปวีณอร อาจศรี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
42 ด.ญ.ณัฐชยา ภูศรีฤทธิ์ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
43 ด.ญ.อุรัสยา วังเวียง บ้านดงบากหนองตาเต็น 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
44 ด.ญ.ศิรภัสสร หินชัด บ้านนาค่าย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
45 ด.ญ.ตรีนุช สุระภีร์ บ้านหนองแวง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
46 ด.ช.นนทชัย โพนเมืองหล้า บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
47 ด.ช.เดชาธร โพธิ์แก้ว บ้านอ้อตลิ่งชัน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
48 ด.ญ.สุพิศตรา สมรูป อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
49 ด.ช.วทัญญู สีสงัด จตุคามประชาสรรค์ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
50 ด.ญ.อาภาสินี สนิทพจน์ บ้านบุตาโสม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
51 ด.ญ.ปริยนุช ยอดแก้ว ชุมชนนาสีนวล 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
52 ด.ช.ฐานวุฒิ บุราณรมย์ บ้านทัพป่าจิก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
53 ด.ช.นภัทร พลอามาตย์ บ้านเมืองเตา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
54 ด.ช.พีรณัฐ ศรีโสภา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
55 ด.ญ.วิชญาดา จันน้ำสร้าง บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
56 ด.ช.วิวัฒน์ชัย ทองจันทร์ บ้านสระบาก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
57 ด.ญ.ปทิตตา พินิจมนตรี บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
58 ด.ญ.กณิศา ศรีษะนอก บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
59 ด.ญ.ยุวดี เดชบุญ บ้านทัพป่าจิก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
60 ด.ช.เกียรติศักดิ์ แก่นลา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
61 ด.ญ.เจนจิรา ไชยมงคล บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
62 ด.ช.กฤษฎา พวงผกา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
63 ด.ช.พงศธร ภารจ่า อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
64 ด.ญ.เคียงรุ้ง เเก้วมีสี บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
65 ด.ช.พิชชากร ทองมีค่า อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
66 ด.ญ.ทัศนีย์ เศษสุวรรณ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
67 ด.ญ.พิชญธิดา จันทรเทศ บ้านดงบากหนองตาเต็น 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
68 ด.ช.พิทวัส สังสีแก้ว ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
69 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ทองแก้ว อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
70 ด.ญ.นันท์นภัส แบบอย่าง บ้านแก่นท้าว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
71 ด.ญ.ธันยารัตน์ ประทุมทอง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
72 ด.ญ.พรนิชา หล้าคำ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
73 ด.ญ.วรกานต์ ไชยสิงห์ บ้านมะชมโนนสง่า 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
74 ด.ญ.สุพรรณษา สุวรรณวิจิตร ชุมชนบ้านยางสีสุราช 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
75 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ นะราวงษ์ บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
76 ด.ญ.กัณยกร กุหลาบ บ้านโคกสะอาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
77 ด.ช.ณฐกร พุทธิเสน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
78 ด.ช.รังสินันต์ุ สามสี บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
79 ด.ญ.ธัญญธร จิ๋วเจริญ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
80 ด.ช.ณัฐภัทร ช่างหล่อ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
81 ด.ช.ศุภสวัสดิ์ เพียพยัคฆ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
82 ด.ญ.กุลนัฐ บุตรศรี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
83 ด.ญ.ปณภัทร เทพสาร อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
84 ด.ญ.สุทธิดา ยานิตย์ บ้านอ้อตลิ่งชัน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
85 ด.ญ.ธนิดา เอื้อนไธสง บ้านเมืองไผ่กระท่ม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
86 ด.ช.กันตพงษ์ โพธิ์เงิน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
87 ด.ญ.ปวีณา ยางนามอินทร์ บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
88 ด.ช.วรพล อนุเวช พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
89 ด.ช.ธีรศักดิ์ ห่อไธสง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
90 ด.ญ.จิรชยา พันธ์งาม พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
91 ด.ช.กิตติศักดิ์ จันทะบุดดา บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
92 ด.ญ.ชุติมา เคนสุวรรณ บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
93 ด.ช.วีณวัฒน์ พระมะโส อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
94 ด.ญ.ณัฐนันท์ ช่อรักษ์ บ้านนาค่าย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
95 ด.ญ.ศิกมล มากรัตน์ อนุบาลดงเมืองน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
96 ด.ญ.นันทนัช ทันชม อนุบาล พยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
97 ด.ญ.สุธิชา พาเจริญสุข อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
98 ด.ช.ธรรมชาติ มณีสุวรรณ์ บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
99 ด.ญ.ปัณณธร ยามรัมย์ ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
100 ด.ญ.เมริษา โหงทับทิม บ้านหนองบัวสันตุ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
101 ด.ญ.สุธาวดี พิมพ์เพ็ง ลำเพียก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
102 ด.ญ.ณัฐชา ภูมิคอนขัน บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
103 ด.ญ.ปภาดา ตุ้มวิจิตร บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
104 ด.ช.เจษฎา ศรีสุข บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
105 ด.ญ.กัลยทรรศน์ พวงเพชร อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
106 ด.ช.ภูมินันท์ นะราช อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
107 ด.ช.รัฐภูมิ คำใต้ ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
108 ด.ญ.ศิรินภา แคนติ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
109 ด.ญ.ชลธิชา จันทโยธี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
110 ด.ญ.วนิดา วรแสง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
111 ด.ญ.ณัฐธิดา ปิติทะโน บ้านโคกยาว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
112 ด.ช.ณฐภัทร คำบัว อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
113 ด.ญ.กรกมล ปรุงเปี่ยม อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
114 ด.ญ.วรรณภา อุปัชฌาย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
115 ด.ญ.วรัญญา สุขโน บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
116 ด.ญ.ฐิญาพร เกี้ยมแสนเมือง อนุบาลอุ่นรัก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
117 ด.ช.เจษฎา พะวัดทะ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
118 ด.ญ.ดวงกมล ศรีณรงค์ บ้านหนองบอน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
119 ด.ช.ณัฐภัทร สำราญดี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
120 ด.ช.ภัทรพล บุตรศรี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
121 ด.ญ.กัญญารัตน์ เทียบอาจ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
122 ด.ญ.กานต์สิริ ปิตาทาโย บ้านเมืองไผ่กระท่ม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
123 ด.ช.คุณานน แสนเสนา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
124 ด.ช.ธนกร สำราญดี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
125 ด.ญ.ขวัญข้าว คาระโก อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
126 ด.ญ.จิราภรณ์ กุสสติ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
127 ด.ญ.นริศรา จำปาทอง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
128 ด.ช.ศิรภัส บุญโพด ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
129 ด.ญ.กนกพร มสกระยอม บ้านหัวช้างโคกม่วง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
130 ด.ญ.พัชรอาภา บุญช่วย บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
131 ด.ช.สะเก็ดดาว ศิริเวช บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
132 ด.ญ.พรธิดา สารีหา บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
133 ด.ช.ศรันย์ นันทาสิน บ้านโนนแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
134 ด.ช.ณัฐภูมิ ทรายคำ จตุคามประชาสรรค์ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
135 ด.ญ.ปณัฏฎา ทีหัวช้าง อนุบาลดงเมืองน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
136 ด.ญ.สิริภานันท์ เพ็งจันทร์ บ้านสระบาก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
137 ด.ช.บวรทัต ปิดตังถาเน พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
138 ด.ญ.ศิริรัตน์ แก้วสีไว อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
139 ด.ญ.รตรี สนไธสง อนุบาลอุ่นรัก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
140 ด.ญ.ณัชพร จันตาโย บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
141 ด.ญ.สุนิษา ปังอุทา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
142 ด.ญ.ปุณยวีร์ ศรีจำนงค์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
143 ด.ช.สรยุทธ ทองสุทธิ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
144 ด.ญ.ศรสวรรค์ ฝนชู บ้านมะชมโนนสง่า 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
145 ด.ญ.อชิรญา สายไธสง บ้านดงบากหนองตาเต็น 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
146 ด.ญ.นัชชา รอดสุโข บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
147 ด.ญ.โชติกา พิมพ์เงิน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
148 ด.ญ.ศศิลดา พลอยสกุล เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
149 ด.ญ.อสมาถรณ์ เต็งสูงเนิน อนุบาลดงเมืองน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
150 ด.ญ.กมลลักษณ์ บัวทิพย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
151 ด.ช.สถบดี ไชยสงคราม อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
152 ด.ช. กรวิชญ์ อทุมชาย บ้านมะชมโนนสง่า 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
153 ด.ญ.ลัทธพรรณ กิ่งภาร พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
154 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศรีบุตรศรี บ้านขี้เหล็ก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
155 ด.ช.ถิรทัพพ์ ภูบาลชื่น อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
156 ด.ช.ธีระเทพ ทองอ้วน วิชัยวิทยา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
157 ด.ช.รชต ศรีสุวรรณ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
158 ด.ญ.ปริชญา ลางคำทูล บ้านโคกสะอาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
159 ด.ญ.ดุริยากร ฤทธิโคตร บ้านมะชมโนนสง่า 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
160 ด.ญ.รวิสรา จงวัชรชัย พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
161 ด.ช.พิชยเทพ ปาจัด บ้านเมืองเสือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
162 ด.ญ.จุฑามาศ อรรคเศรษฐัง อนุบาลมหาสารคาม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
163 ด.ช.สรวิชญ์ จันโสม พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
164 ด.ญ.ปณิฏฐา ทีหัวช้าง อนุบาลดงเมืองน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
165 ด.ญ.บัวบูชา พันหล่อมโส เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
166 ด.ญ.วรางคณา โนนจันทร์ บ้านขามเรียน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
167 ด.ญ.สโรชา ใจอ่อน พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
168 ด.ญ.นภัสสร แหล่งสนาม บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
169 ด.ญ.ชดาภรณ์ กองพิธี บ้านหนองแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
170 ด.ญ.อริสรา สอนจีน อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
171 ด.ญ.พิชญาภัค ยานรัมย์ บ้านกะทะ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
172 ด.ช.ศุภณัฐ กะตะศิลา ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
173 ด.ญ.รัญธิตา แสนเวียง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
174 ด.ช.สิรวิชญ์ ภูวงศ์วนันท์ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
175 ด.ญ.ปิยะฉัตร เพียสาร อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
176 ด.ช.ทรนง กองหนองฮู อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
177 ด.ญ.ศิรินญากรภ์ กงพลี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
178 ด.ญ.ชุดาภรณ์ ชุมพลพันธ์ บ้านสระบาก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
179 ด.ช.สุธินันท์ อรรถโยโค อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
180 ด.ญ.พัณณวดี ปาปะเค บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
181 ด.ญ.ปาลิดา มะโนวัน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
182 ด.ญ.ชญานิน มณีวรรณ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
183 ด.ช.ชัยศิริ บุญหมั่น อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
184 ด.ญ.ญานิศา เสนาสังข์ บ้านหนองแสงทุ่มยาว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
185 ด.ญ.ศิรประภา อามาตย์เสนา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
186 ด.ญ.กนกวรรณ เตไธสง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
187 ด.ช.กิจติพัชญ์ สีโท พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
188 ด.ญ.พรนิภา ปานไธสงค์ พยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
189 ด.ญ.พิรดา ปาปะพัง บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
190 ด.ญ.ชิณวัตรา สีแก้ว บ้านนาค่าย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
191 ด.ช.กัมปนาถ ขอมหงษ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
192 ด.ช.พุชฌเวทย์ ยันรัมย์ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
193 ด.ญ.พิชชาภา ชัยสิทธิ์ บ้านโนนม่วงท่านพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
194 ด.ญ.อัจจิมา มะลิเลิศ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
195 ด.ญ.อภิษฎา ขุนพิทัก พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
196 ด.ช.ณัฐพล โสพันโต อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
197 ด.ญ.ศุภลักษ์ บัวเผื่อน บ้านกะทะ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
198 ด.ญ.วารินทร์ สาสีลา บ้านโนนบ่อ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
199 ด.ญ.ทิติภา ปราบภัย บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
200 ด.ช.ปรีติ มัจฉาฉ่ำ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
201 ด.ญ.ณัฐชยา มีรัมย์ บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
202 ด.ช.ชยานนท์ แสงงาม บ้านโนนบ่อ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
203 ด.ญ.กัญญาพัชร ใจดี อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
204 ด.ช.เป็นหนึ่ง แสงสว่าง บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
205 ด.ช.รัฐชานนท์ ทับทวี พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
206 ด.ญ.ณัฐปภัทร พลอยประดับ บ้านหนองระเวียง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
207 ด.ช.รัชตะวาธิน อินต๊ะตาน พยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
208 ด.ช.ณัฐชานนท์ เพชรแสนค่า อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
209 ด.ช.ณัฐพงศ์ อะโรคา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
210 ด.ญ.ศิรินทิพย์ อันทรินทร์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
211 ด.ญ.สุกฤตา ทวีนัน บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
212 ด.ญ.ธันยพร ภาจันคู อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
213 ด.ญ.พรพิมล ช่วยรัมย์ บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
214 ด.ช.รชตะ ตรีสอน อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
215 ด.ญ.ณัฏฐณิชา อารามรักษ์ บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
216 ด.ญ.วิภารัตน์ แก้วบุดดี อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
217 ด.ช.ณัฐชนน ไขอ่อน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
218 ด.ญ.มนต์ธิญา ศิลาวรรณ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
219 ด.ช.ธนากูล ชัยศิริอภิรติกุล อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
220 ด.ญ.จิรัฐติกาล ทอนโพธิ์แก้ว อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
221 ด.ญ.จิรภิญญา วิถี บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
222 ด.ช.ศิวกร ไชยชาญรัมย์ บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
223 ด.ญ.เยาวลักษณ์ สุขวานิชย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
224 ด.ญ.ชฎารัตน์ แพไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
225 ด.ช.ธนชาติ เพชรศรีสุข จตุคามประชาสรรค์ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
226 ด.ญ.อภิชญา เอี่ยมมาลา บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
227 ด.ญ.จิรดา ยอดนารี บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
228 ด.ญ.วนิดา ปิยะกาโส บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
229 ด.ญ.ณิชนันท์ วงศ์ทอง บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
230 ด.ช.กิตติพงศ์ วังหอม อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
231 ด.ญ.วรรณวิสาข์ ข่าทิพย์พาที อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
232 ด.ช.ณัฐดนัย นาคประโคน อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
233 ด.ญ.สุภาวี นิลจันทร์ จตุคามประชาสรรค์ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
234 ด.ญ.ชไมพร ทันบุญมา พระกุมารมหาสารคาม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
235 ด.ช.ปริญญา เขียวอุดสา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
236 ด.ญ.จิรพร บุ้งทอง บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
237 ด.ญ.ณัฏฐกันย์ เบญจมาศ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
238 ด.ช.สุวัฒชัย บุญปลูก อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
239 ด.ช.วุฒิภัทร ไชยสงคราม อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
240 ด.ช.วัชรกานต์ ลาคำ บ้านหนองบัวแก้ว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
241 ด.ญ.ทิพวรรณ ปริพล บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
242 ด.ช.บรรณวัฒน์ ถนัดค้า อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
243 ด.ญ.ณัฐวศา สุวรรณกลาง ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
244 ด.ญ.พัชราภา ประจวบบุญ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
245 ด.ญ.สาธิตา สีทาสี อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
246 ด.ช.ผลิตโชค มะลิสอน บ้านหนองแสงทุ่มยาว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
247 ด.ญ.เทพสุดา หาญศึก อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
248 ด.ญ.ธมลวรรณ อร่ามเรือง อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
249 ด.ช.ณฐกร จรรยา อนุบาลอภิรดี 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
250 ด.ช.พิชชากร ปัดตังโม บ้านหนองนาใน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
251 ด.ญ.นุชิตา กมุททรง บ้านเขวาหรดี 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
252 ด.ญ.ภัทรียา ดีปัญญา อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
253 ด.ช.พีรพัฒน์ พาสีทำ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
254 ด.ญ.กัญญาภัค โพธิ์จาทุม อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
255 ด.ช.ดนัยเดช จัณรา อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
256 ด.ช.พิชยดนย์ สมยัญพล อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
257 ด.ช.สิรธีร์ การิโก อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
258 ด.ญ.ศิวารส ศรีธนะ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
259 ด.ญ.กชสร โชติถาวรเจริญ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
260 ด.ญ.ปพินทิพย์ เกษี บ้านหนองบัวแก้ว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
261 ด.ช.นราวิชญ์ ฤทธิ์มหา บ้านตั้งใจ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
262 ด.ญ.พรชนก พินิจ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
263 ด.ช.กรวิชญ์ สถิตพงษา บ้านแวงดงหนองยาง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
264 ด.ญ.กรวรรณ สว่างเมฆ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
265 ด.ช.ศุภเศกษ์ ชิมรัมย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
266 ด.ญ.ศิริรัตน์ คำลัยวงษ์ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
267 ด.ญ.เปรมฤทัย ปัดทุม บ้านดงแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
268 ด.ช.ธนัตถ์ บุตรบ้านเขวา อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
269 ด.ญ.ณิชนันท์ สมดวงศรี อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
270 ด.ญ.กาญจนา ภักดิ์ดร บ้านหนองแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
271 ด.ช.บัณฑิตวงศ์ จุปะมะนะ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
272 ด.ญ.ปุณยพร มนต์อรุณโรจน์ อนุบาลแคนดง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
273 ด.ญ.เอลียาห์ ภูมิศรีจันทร์ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
274 ด.ญ.กัญญาภัทร กาลิโก บ้านโนนรัง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
275 ด.ช.ภัทรพงษ์ คงสิบ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
276 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วงษ์ทำมา ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
277 ด.ญ.ศุภมาส ชูเชิด บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
278 ด.ช.เกรียงไกร ภูระบัติ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
279 ด.ญ.รชาวดี แสงสว่าง บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
280 ด.ช.ณัฐวุฒิ สารังงาม บ้านเมืองไผ่กระท่ม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
281 ด.ช.ภาคิน ฝนชู บ้านเขวาทุ่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
282 ด.ญ.ธีรยา พลจารย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
283 ด.ญ.นรากร ไชยสงคราม บ้านหนองสนมดอนติ้ว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
284 ด.ญ.พิชญ์ธินันท์ มิ่งเมือง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
285 ด.ช.จิรพงศ์ รู้ทั่วรัมย์ บ้านแก่นท้าว 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
286 ด.ญ.กรภัค อินธิพันธ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
287 ด.ญ.วริศรา แพงคำตา บ้านม่วงน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
288 ด.ช.ศุภกร พระมะโส อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
289 ด.ช.รัชพล สีเขียว อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
290 ด.ญ.มัชฌิเมย์ มูลจันทร์ บ้านหนองแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
291 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ แสนปัดซา ชุมชนบ้านซาด 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
292 ด.ญ.วิรากานต์ พัดตังโม อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
293 ด.ญ.ณัฐณิชา ประญันโต อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
294 ด.ญ.พัชริดา ล้อดงบัง อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
295 ด.ช.ศตคุณ โสดา อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
296 ด.ช.ภัทรพล เพชรแสน อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
297 ด.ช.ณัชพล ภารวงษ์ บ้านมะชมโนนสง่า 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
298 ด.ช.เดชดนัย ศิริเบญจศีล อนุบาลดงเมืองน้อย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
299 ด.ช.ถิรวิทย์ โสมกูล พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
300 ด.ญ.สุพิชญา บุตรวัด อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
301 ด.ช.ณัฐกร แม้นสุรา บ้านสว่าง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
302 ด.ช.พงษ์ศิริ เช่นรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
303 ด.ช.ณฐกร แสนมี อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
304 ด.ญ.ชลิดา พรหล่อ บ้านหนองแวง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
305 ด.ช.เด็กชายภูตะวัน แก้วสังข์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
306 ด.ญ.สุภัสสรา มูลพานิช อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
307 ด.ช.ณพ ศรีสมศักดิ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
308 ด.ญ.อรจิรา ยอดสะเทิน อนุบาลเอี่ยมสุข 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
309 ด.ญ.ศิกานต์ เฒ่าสีสุราช พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
310 ด.ญ.กานต์ธีรา อันทะลัย พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
311 ด.ช.ธนวัชร์ พิมพ์สำราญ บ้านโนนบ่อ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
312 ด.ช.กฤษณพงษ์ ชินชงจู บ้านหนองผือ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
313 ด.ญ.เขมจิรา หงษ์ศิริ อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
314 ด.ช.บุรินทร์ สุทินรัมย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
315 ด.ญ.นันทิดา บุญไชย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
316 ด.ช.นิพันธ์ เบ้าหัวดง บ้านหนองบัวสันตุ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
317 ด.ญ.จิรภิญญา ปัญญาละ ชุมชนบ้านซาด 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
318 ด.ช.ภาณุพงศ์ นามวงศ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
319 ด.ช.ปรัชญากุล พญาวราปัญ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
320 ด.ช.ทัณฑธร ภูมิศรีจันทร์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
321 ด.ช.ภาคิน ผาใต้ บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
322 ด.ญ.ภัทรลดา สงแซม บ้านหนองบัวคูสองห้อง 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
323 ด.ช.ธนกรณ์ นามฤทธิ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
324 ด.ช.กรินทร์ กองแก้ว พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
325 ด.ช.เกียรติกร ภูมิพันธ์ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
326 ด.ช.ทนากร คงทน ชุมชนบ้านซาด 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
327 ด.ช.อภิวรรธน์ รินทะ บ้านมะโบ่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
328 ด.ช.ภูวฤทธิ์ งามมีศรี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
329 ด.ช.สิทธา วิชาจารย์ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
330 ด.ญ.ธนันญา ทัศศรี อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
331 ด.ช.ดลณภรณ์ ศรีพุทโธ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
332 ด.ญ.ปาลิตา แสนสุข อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
333 ด.ญ.ธัญพิมล ชะวินรัมย์ บ้านโนนบ่อ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
334 ด.ญ.สุชัญญา โพธิ์นิยม จตุคามประชาสรรค์ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
335 ด.ญ.ฐิตาพร จำเนียรศาสตร์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
336 ด.ญ.ไปรยฉัตร ผาเจริญ ชุมชนบ้านซาด 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
337 ด.ช.ปกป้อง พั่วพันธ์ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
338 ด.ญ.ณัฐนันท์ งอกศรี บ้านหนองฮี 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
339 ด.ช.ธีรภัทร ชัยชาญรัมย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
340 ด.ช.พงษ์ศกร จวงสมุทร บ้านสระบาก 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
341 ด.ช.ศิริวัฒน์ ทับทิมกลาง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
342 ด.ช.ณฐพงศ์ อบเชย บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
343 ด.ญ.วิยธิดา สุวรรณโคตร อนุบาลแสนสนุก 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
344 ด.ญ.บัวตอง เนตรสน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
345 ด.ช.ธฤต ห่านคำวงษ์ บ้านโนนรัง 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
346 ด.ญ.ปารวี ปานแสงขำ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
347 ด.ช.กฤษฎา วรรณวิจิตร บ้านโนนรัง 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
348 ด.ญ.กัญญาณัฐ เก่งถิ่นเถื่อน อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
349 ด.ญ.ปลายฟ้า ทีประวิภาต บ้านขามเรียน 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
350 ด.ช.การัณยภาส ยกน้อยวงษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
351 ด.ญ.อรจิรา หารศรีภูมิ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
352 ด.ช.กฤตเมธ หาวิเชียร อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
353 ด.ญ.กมลรัตน์ พิมพ์ภักดี พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
354 ด.ญ.ดารีลักษณ์ ลอมไํสง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
355 ด.ญ.ธิติสุดา พุทไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
356 ด.ญ.โมติกุล ศรีเพียชัย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
357 ด.ญ.วิรดา ทองเฟื้อง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
358 ด.ช.กฤตธัช สีไลรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
359 ด.ญ.วิภาวรรณ สว่างจิตร บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
360 ด.ญ.วรีรัตน์ ทองสุข อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
361 ด.ช.ภานุพงษ์ พันธ์ทองหล่อ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
362 ด.ช.จิรายุ จันคำ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
363 ด.ญ.พิพัตรา ศรีสมรส อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
364 ด.ญ.กชอร สิงห์สกล อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
365 ด.ญ.สุทัตตา คำดี จตุคามประชาสรรค์ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
366 ด.ญ.กวินทิพย์ ติลา อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
367 ด.ช.อธิศ บุญถม อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
368 ด.ญ.ชัญญานุช ยอดวงกอง พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
369 ด.ช.ธนพล สอนครบุรี บ้านหนองบัวแก้ว 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
370 ด.ช.พฤทธิ์ ยมโพธิ์กลาง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
371 ด.ช.ภูตะวัน มะลิผล บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
372 ด.ญ.สุจิตรา ทองดีน้อย บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
373 ด.ช.ยศธนะ พิระภาค บ้านมะชมโนนสง่า 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
374 ด.ช.กิตติศักดิ์ สุขสำราญ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
375 ด.ญ.ปุณยนุช ปัตตังเว พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
376 ด.ญ.ศุภิสรา พุทธิเสน วัดสุทธาวาส 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
377 ด.ญ.ภัณฑิรา   แพงพันตอง อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
378 ด.ช.ปณิธาร พลมนตรี บ้านหนองสนมดอนติ้ว 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
379 ด.ช.พันกร สารกาล บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
380 ด.ญ.กัญญมาศ เวียงสมุด พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
381 ด.ช.ปุณณวิช จันทรา อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
382 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ปัตตายะสังข์ อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
383 ด.ช.พุทธบุตร สิทธิจินดา อนุบาลมหาสารคาม 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
384 ด.ญ.กชพร เนตะคำ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
385 ด.ญ.อรจิรา พรมเดื่อ อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
386 ด.ช.ธนวัฒน์ ภารวงษ์ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
387 ด.ญ.พรพิมล อรุณโณ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
388 ด.ญ.ศศิวิมล พูลวงษ์ บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
389 ด.ช.ธนวรรธน์ สระบัว บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
390 ด.ญ.ศิริขวัญ เสมบุญหล่อ อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
391 ด.ญ.รมิตา โสมณวัฒน์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
392 ด.ญ.กัลยากร เรืองวิเศษ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
393 ด.ช.วุฒินันท์ จันดี อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
394 ด.ช.อัครพล อินมะณี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
395 ด.ญ.นาริน ช่างเหลา อนุบาลนครจัมปาศรี 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
396 ด.ญ.สุภาวิตา แสนมี อนุบาลเอี่ยมสุข 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
397 ด.ช.ณัฐภูมิ สมดวงศรี อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
398 ด.ช.ศิวกุล แตงรื่น หัวหมูวิทยาสรรค์ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
399 ด.ช.กฤษฎา เวโสวา บ้านเล้าข้าว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
400 ด.ญ.วารินทร์ญา พิณพงษ์ บ้านดงเย็น 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
401 ด.ช.วาทิศ บรรภาษี บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
402 ด.ญ.วิชญาดา งามสพรั่ง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
403 ด.ญ.ณิชชานันท์ ภูสะเทือน บ้านดงเย็น 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
404 ด.ญ.ศศิประภา ประกอบใจ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
405 ด.ช.ภูมิตะวัน อินทร์เอก ชุมชนนาสีนวล 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
406 ด.ญ.ธารารัตน์ หอมหวล บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
407 ด.ช.ศุภณัฐ สีเจียง บ้านโนนบ่อ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
408 ด.ญ.บุณยวีร์ ชื่นอารมย์ บ้านดงเย็น 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
409 ด.ช.เอรวัฒน์ อินทรเรศ บ้านดงเย็น 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
410 ด.ญ.ภาณุมาส คะรานรัมย์ บ้านดง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
411 ด.ญ.พิชญาภา เทพา บ้านดงเย็น 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
412 ด.ช.สิทธิกร แพงสร้อยน้อย อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
413 ด.ช.พิชยะ พุทธวาล อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
414 ด.ญ.กัญญาณัฐ ปินะโต อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
415 ด.ญ.ชลธิชา เพชรแสนค่า บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
416 ด.ญ.นันท์นภัส ประเทศ บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
417 ด.ช.สหพันธ์ แพงแย้ม บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
418 ด.ช.ประกาศิต สังข์ชัย อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
419 ด.ญ.พีรยา เพชรแสนค่า บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
420 ด.ช.ภูบดี พิภักดี บ้านดงเย็น 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
421 ด.ญ.เจนจิรา โพธิ์สา อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
422 ด.ญ.ภัทราภรณ์ สุขล้ำ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
423 ด.ช.ธนพล มิโนทานัง บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
424 ด.ช.ภาคภูมิ พาษี เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
425 ด.ช.ณัฐนนท์ เรียนรัมย์ บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
426 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ลีปอพาน บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
427 ด.ช.ภูมิชนก วรแสน บ้านหนองแวง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
428 ด.ช.พงศธร อันทราศรี บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
429 ด.ญ.สุกิจตา ดิสา บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
430 ด.ญ.นริศรา สังเสวี บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
431 ด.ญ.ภัทรวดี ลาหนองแคน ชุมชนนาสีนวล 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
432 ด.ช.ณัฐนันท์ เรียนรัมย์ บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
433 ด.ญ.ยุภาวดี เพียรอดวงษ์ บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
434 ด.ช.รัชกฤช ผันอากาศ บ้านตาลอก 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
435 ด.ญ.ชญาฎา ธรรมหนองพอก บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
436 ด.ญ.พีรภาว์ สุภากรณ์ บ้านตาลอก 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
437 ด.ญ.กัญญานัฐ พรมนนท์ บ้านสระบาก 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
438 ด.ญ.สุวรรณา มุลศรีสุข บ้านหนองห้าง 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
439 ด.ญ.กัญธิญา สมภักดี เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
440 ด.ญ.ประภัสสร ฝ่ายเทศ บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
441 ด.ช.ภูมิมินทร์ น้อยจันวงษ์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
442 ด.ญ.วรัญญา ยังจันทร์ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
443 ด.ช.ฐปนวัฒน์ โยชน์เมืองไพร อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
444 ด.ญ.สุภาวดี ปิดตาทะเนา บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
445 ด.ช.วัฒนเมฆินทร์ ไทยอ่อน บ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
446 ด.ญ.พรชนก คำทอน บ้านจอมพะลาน 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
447 ด.ญ.พีรภาว์ ไกรวรรณ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
448 ด.ญ.เปรมสุดา พงษ์สมศักดิ์ บ้านจอมพะลาน 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
449 ด.ญ.อวิกา แม้นสุรา บ้านจอมพะลาน 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
450 ด.ช.วิวรรธน์ มุ่งกลาง บ้านจอมพะลาน 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
451 ด.ญ.พิชญธิดา พลหนองคูณ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
452 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สีสวย บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
453 ด.ช.คมกริช พันธ์ศรีภูมิ บ้านจอมพะลาน 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
454 ด.ช.ยศวีย์ แก้วดี บ้านโนนสูงดอนหลี่ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
455 ด.ช.ระพีพัฒน์ ทับพรม บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
456 ด.ช.ธนดล กลับสุข บ้านหนองแสงทุ่มยาว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
457 ด.ช.ธีรวัฒน์ บุญเฮ้า บ้านเหล่าน้อย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
458 ด.ช.วีรภัทร ศักดิ์ศรีกลม บ้านหนองแสงทุ่มยาว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
459 ด.ช.ธิรภัทร โพธิทา บ้านมะโบ่ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
460 ด.ญ.อัจฉริยาภรณ์ พรเสนา บ้านหนองแสงทุ่มยาว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
461 ด.ญ.ธัญชนก ภูเอิบ บ้านหนองแสงทุ่มยาว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
462 ด.ญ.พชิรา สุคำภา บ้านโคกสะอาด 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
463 ด.ญ.บุญญาภา ศรีภูมมา บ้านหนองแสงทุ่มยาว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
464 ด.ญ.ปิญชร มาโชค เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
465 ด.ญ.ณิชาธร หยิบรัมย์ บ้านหนองแสงทุ่มยาว 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
466 ด.ช.ไกรวิชญ์ ธรรมรักษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
467 ด.ช.วิโรจน์ คำสุพรม บ้านเม็กดำ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
468 ด.ญ.ชลิตา ปินะกาโน เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
469 ด.ช.กษิดินทร์ ข่าขันมะณี บ้านโนนบ่อ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
470 ด.ญ.นันทิชา บุญโพด อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
471 ด.ช.ธนกฤต พิมพ์ผา อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
472 ด.ญ.วิชญาดา แข็งขยัน เทศบาลตำบลบรบือ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
473 ด.ช.สรภัศ เกษร อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
474 ด.ช.ขวัญชัย มิลิวงศ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
475 ด.ช.ชินวุฒิ ปักกาเวสูง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
476 ด.ช.วงศกร พูลวงษ์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
477 ด.ญ.สุวรรณพา ลุนทองทา เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
478 ด.ช.จตุพร ทับวิเศษ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
479 ด.ช.อภิวัฒน์ คำเลิศ บ้านหนองสนมดอนติ้ว 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
480 ด.ช.ธนกฤต เที่ยงโยธา อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
481 ด.ญ.บุญนิตา พรมศรี บ้านโนนบ่อ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
482 ด.ญ.ภัทรภา ติตารัมย์ บ้านดง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
483 ด.ญ.อัฐภิญญา นะราช บ้านสว่าง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
484 ด.ญ.บัณฑิตา กองมณี บ้านโนนบ่อ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
485 ด.ญ.มัณฑิตา เอื้อนไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
486 ด.ญ.อรุโณทัย เพียงจันทร์ บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
487 ด.ช.สรวิชญ์ ์ปานแสงขำ บ้านเปล่งโนนกระยอม 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
488 ด.ญ.วนิดา แสนสุข บ้านหนองจานบุลาน 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
489 ด.ญ.อรณิชา กุลคำ บ้านดอนหมี 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
490 ด.ญ.อมรรัตน์ ปัดใสยัง บ้านหนองจานบุลาน 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
491 ด.ญ.กัญญาณัฐ อุไรโคตร บ้านหนองระเวียง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
492 ด.ญ.ลักษมี บุญมี บ้านตาลอก 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
493 ด.ญ.จรัสพร ใจราช บ้านดอนหมี 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
494 ด.ช.แทนคุณ โคตรศรี บ้านโนนบ่อ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
495 ด.ญ.วรารัตน์ คะรัมย์ บ้านดอนหมี 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
496 ด.ช.ศุภวิชญ์ สีเกี๋ยง บ้านดอนหมี 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
497 ด.ช.เจษฎา ศาลางาม บ้านดอนหมี 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
498 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พินิจ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
499 ด.ญ.บัณฑิตา โสภี บ้านเหล่าน้อย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
500 ด.ญ.นริศรา จันทะโยธา บ้านหัวหมู 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
501 ด.ญ.พิชญาดา สิงห์โต พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
502 ด.ญ.วรินธร ผ่องสีงาม ชุมชนนาสีนวล 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
503 ด.ช.ภูมิรพี ชาธาชัย บ้านดง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
504 ด.ช.คเชนทร์ ตรีเมืองซ้าย อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
505 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สร้อยโชติ บ้านจอมพะลาน 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
506 ด.ช.ชญานิล อยู่โสนะ บ้านดง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
507 ด.ช.รัฐศาสตร์ ลุนทองทา บ้านหนองบัวกาเหรียญ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
508 ด.ญ.จิราภา ผ่องทอง บ้านดง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
509 ด.ญ.ปาลีรัฐ ปะนิทานะโต บ้านหนองกกหนองยาว 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
510 ด.ญ.สุธียิ์มา เทียมจันทร์ พระกุมารศึกษา 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
511 ด.ช.พงษ์อนันต์ หาญคำวงษ์ บ้านดง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
512 ด.ญ.วันวิสา คำภูบาล บ้านเหล่าน้อย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
513 ด.ช.ไตรเพ็ชร เขียวใหญ่ บ้านหนองกกหนองยาว 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
514 ด.ญ.อริศรา รัตพูล ชุมชนนาสีนวล 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
515 ด.ญ.วาสนา ดีมาก บ้านหนองเเคน 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
516 ด.ช.เกียรติกำธร มะลิสอน เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
517 ด.ช.จิรทิปต์ ศรีแสงจันทร์ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
518 ด.ช.นราวิทย์ ปาสาใน อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
519 ด.ญ.ณัชชานันท์ พิมพ์สุวรรณ อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
520 ด.ช.พงราชินทร์ ปัดสำราญ บ้านแวงดงหนองยาง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
521 ด.ช.ธนันชัย คาทิพาที อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
522 ด.ช.จิรายุ วงษ์ธรรม อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
523 ด.ช.เอกภพ อยู่โสนะ บ้านดง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
524 ด.ญ.กัญญาภัค ปัญญา อนุบาลเอี่ยมสุข 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
525 ด.ญ.พรพิพัฒน์ เพชรสีขาว เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
526 ด.ช.พลวรรธน์ อภิรักษ์ บ้านหนองบัวคูสองห้อง 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
527 ด.ช.อชิตะ พรดีมา อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
528 ด.ญ.ชฎาภรณ์ พงษ์อินทร์วงค์ บ้านหนองแคน 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
529 ด.ญ.ขวัญพิชชา ปาสาจัง อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
530 ด.ช.อัศนีย์ ศรสำแดง บ้านจอมพะลาน 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
531 ด.ญ.ลวิตรา กล้าหาญ ชุมชนนาสีนวล 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
532 ด.ช.กฤตนัน เอี่ยมรอด อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
533 ด.ญ.พรธีรา ภูสุวรรณ์ บ้านหนองฮี 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
534 ด.ญ.อัจรา อ่อนวิจารย์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
535 ด.ช.อดิเทพ พลพงษ์ บ้านเม็กดำ 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
536 ด.ช.พัชรศักดิ์ ประยันโต บ้านดง 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
537 ด.ญ.ปาลิตา เพชรเลื่อน อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
538 ด.ช.วัชรพงษ์ แสงสุริยา พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
539 ด.ช.ญาณาธิป ทองจันทร์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
540 ด.ญ.พัชรดา พันธ์หนองหว้า พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
541 ด.ช.ชิติพัฒน์ พรมขันธ์ บ้านหนองฮี 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
542 ด.ช.ภูวรินทร์ มาอาสา อนุบาลเอี่ยมสุข 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
543 ด.ญ.ปรีชญาพร สมดวงสี อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
544 ด.ญ.ธนัชชา ศรีสุยนต์ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายคุณากร กิมชัยวงศ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
2 น.ส.ดวงพร สุขวานิชย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
3 น.ส.วริสราภรณ์ บุบผา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
4 นายนครินทร์ วงษ์ศรีษะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
5 น.ส.กฤษดาพร ชิณราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
6 นายทักษพล สุขอินทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
7 นายธีรพงษ์ สุรพล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
8 นายธนภูมิ สรรพสอน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
9 น.ส.เบญจพร อินแป้น พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
10 น.ส.นริสรา สมรูป พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
11 ด.ญ.ญาณิศา ปุงปอพาน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
12 ด.ญ.กัญญาภัค เขมะโร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
13 น.ส.พิมพ์มาดา พิมโยธา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
14 ด.ญ.ธนภรณ์ เยรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
15 นายปวริศ ยางงาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
16 น.ส.อชิรญา พงษ์หนองพอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
17 น.ส.สุจิตรา สุวรรณศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
18 น.ส.ชุติกาญจน์ ยาวไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
19 นายพีรพัฒน์ นินทะราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
20 นายปุณณกันต์ สีมายา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
21 น.ส.ปรียาภัทร สีละวัน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
22 น.ส.อนิญชนา ชิ้นเพชร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
23 นายกฤษติกูล จำปาหอม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
24 นายโชคพิพัฒน์ ตรีวิเศษ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
25 ด.ญ.นวลอนงค์ ปิยะวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
26 น.ส.กชอร คลังดงเค็ง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
27 น.ส.มนฤดี รินทราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
28 น.ส.สิราวรรณ ยางงาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
29 น.ส.ทรรศิกา สีสุข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
30 น.ส.ขวัญวารินทร์ ฉิมเพ็ง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
31 ด.ญ.ธีร์วรา ไกรวรรณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
32 นายปฐพี นามวิชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
33 นายพงศ์สวัสดิ์ ทำหนองพอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
34 ด.ญ.สิรินดา โยธาจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
35 น.ส.กมลลักษณ์ เจียไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
36 น.ส.ธิดาพร อุ่นมาร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
37 นายธฤต ศรีสุนารถ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
38 น.ส.ทิมณวรรณ หอกุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
39 น.ส.ประภัสสร ยอดสะเทิน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
40 น.ส.ชรินรัตน์ บุตรวงค์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
41 ด.ช.ธนณัฏฐ์ พิพรรธโภคิน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
42 น.ส.เบญจพร พันสีนาค พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
43 น.ส.นภัสสร บุตรบุญตอม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
44 นายปฏิภาน จิตจง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
45 น.ส.ศกุลรัตน์ ฉัตรพิมาย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
46 น.ส.ศรัณย์รัชต์ โคตรดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
47 น.ส.กฤติญา จันทรเทพ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
48 ด.ญ.อรฤทัย โพนศักดิ์ดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
49 น.ส.รินรดา อุไรโคตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
50 น.ส.ขวัญชนก สมบูรณ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
51 ด.ญ.ปณัฎฎา สกุณี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
52 น.ส.ธัญญารัตน์ เทียบยันต์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
53 นายพิชยุตม์ แดงกันรัน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
54 น.ส.ศุภัคชญา อุดรพูล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
55 นายณัฐดนัย สะอาดไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
56 นายอนุวรรตน์ ฝ่ายเทศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
57 น.ส.ภัทรนันท์ โกศลอินทรีย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
58 ด.ช.บุญยวัฒน์ ปินะเก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
59 น.ส.อังคนารัตย์ ฝอยทองร่วง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
60 นายบารมี พลหล้า พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
61 ด.ญ.ภัทรวิจิตรา ชัยศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
62 ด.ญ.ภัทรวดี ภาเจริญสุข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
63 ด.ญ.สุภาสีนีย์ เหล่านิล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
64 นายพันธกานต์ พลจารย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
65 ด.ญ.นภัสรา ทองเย็น พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
66 ด.ญ.พิชญาภา ตะวัน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
67 น.ส.อริสรา แก้วสำโรง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
68 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ สุทธสาร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
69 ด.ญ.มาริสา ภูศรีฤทธิ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
70 ด.ญ.วรัทยา กลิ่นหอม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
71 น.ส.ยุรดา สมนึก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
72 ด.ญ.ชนัญปภัสร์ นางสีคุณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
73 ด.ญ.ชลิตา คุ้มสุวรรณ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
74 นายก้องภพ ปะถานะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
75 ด.ญ.กรรณิกา จำปาวะดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
76 ด.ญ.จารุวรรณ ทองมีค่า พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
77 ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
78 ด.ช.ศตายุ สอนบุญชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
79 น.ส.ปิยธิดา ธรแสน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
80 น.ส.ภริดา เจนไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
81 นายเปรเมศวร์ เทพเดช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
82 น.ส.ภัทรียา แก้วมะณี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
83 ด.ญ.บัณฑิตา เสาร์ทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
84 ด.ญ.ศริญญา จำปาวะดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
85 นายวันเฉลิม อนุแสวง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
86 ด.ญ.วาสนา บุญวงค์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
87 ด.ญ.กนกวรรณ สัมมาสะโก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
88 น.ส.เพ็ญพิชชา เหมทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
89 ด.ญ.สหฤทัย แสงสุริยา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
90 ด.ญ.ปาริฉัตร ป่าพนัส พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
91 ด.ช.เทพพิทักษ์ ไชยศิริมงคล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
92 น.ส.ณัชรินทร์ กองแก้ม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
93 ด.ญ.ภัทรสุดา สุรถาวร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
94 น.ส.ธวัลพร กัตโร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
95 ด.ญ.กันยา ฉายละออ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
96 ด.ญ.สริตา จุรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
97 น.ส.เทพธิดา พันธุ์หนองหว้า พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
98 น.ส.วิลัยตา นะราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
99 น.ส.วิชญาดา ขานพล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
100 น.ส.ชนัญธิดา ตอรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
101 ด.ญ.กานต์ณิดา ฤทธิ์ไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
102 ด.ญ.ศวรรยา เดชชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
103 ด.ญ.ปณิสรา ขันรักษา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
104 น.ส.ธัญวรัตน์ ดีปัญญา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
105 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ โนนสว่าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
106 น.ส.ขนิษฐา พาพินิจ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
107 ด.ญ.สุพิชญา ศรีบุญเรือง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
108 น.ส.จุฑารัตน์ ผดาวรรณ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
109 ด.ญ.ทิพรดา คำมั่นทูล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
110 นายชิษณุเชษฐ สุวรรณวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
111 น.ส.ณิศรา ชินสีนวน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
112 ด.ญ.วริศรา พนาจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
113 ด.ช.ชิดตพล จรัญยานนท์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
114 ด.ช.นัฐกานต์ สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
115 น.ส.ปิยะฉัตร อัปมาโท พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
116 น.ส.เปมิกา อองโนนยาง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
117 ด.ญ.อนัญญา สีสมบา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
118 ด.ญ.พิชญานี ผิวจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
119 ด.ญ.ณัชชาสิริ กองแก้ม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
120 น.ส.สุนิสา พรสุวรรณ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
121 นายสุขสันต์ ภูดวงจิตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
122 ด.ญ.ศิริวิมล พะวัดทะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
123 ด.ญ.ศิริมินตรา เขียวเจริญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
124 ด.ญ.ณัฐชา เทพรักษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
125 น.ส.กานติมา จันดาหัวดง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
126 ด.ญ.ผกาทิพ ไพหนูสี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
127 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สนโศรก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
128 ด.ช.วีรภัทร วงษ์ภา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
129 น.ส.ศิราพร แซ่โง้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
130 ด.ญ.ภัทธรมัย สาสีลา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
131 ด.ญ.ฐิติวรดา อารีเอื้อ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
132 น.ส.สิรินทรา คมขำ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
133 น.ส.พีรดา นามวงษา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
134 ด.ญ.วราภรณ์ แพงพันตอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
135 ด.ญ.นภัสสร วะชุม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
136 ด.ช.ศิวัช ศรีละออง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
137 นายกนกพล บุญประถัมภ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
138 นายสิรภพ นนท์เล่ห์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
139 ด.ช.ชญานนท์ เจริญศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
140 ด.ช.นครินทร์ หอมกลิ่น พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
141 น.ส.ทรรศิกา อาจศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
142 ด.ญ.อภิญา ขุมเงิน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
143 ด.ญ.ทิพธัญญา สารบัว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
144 น.ส.ณัฐภรณ์ ประมูลจักโก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
145 น.ส.ปณิตา วิริยะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
146 น.ส.กนกอร จุรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
147 น.ส.จิราภา ฟูกทรัพย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
148 ด.ญ.เฟื่องฟ้า กลมไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
149 ด.ช.หัฎฐกร เรือนเพ็ชร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
150 น.ส.กนกวรรณ บุบผามะตะนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
151 น.ส.ณัฐนิชา โภคาพานิช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
152 น.ส.นลิน วงค์สาสืบ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
153 น.ส.นาริสา นิลแสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
154 ด.ญ.นภัสกร วังเวียง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
155 ด.ช.สถาพร พงศักดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
156 น.ส.วรดา สุธรรมมา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
157 น.ส.สุพิญญา เกตุดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
158 น.ส.ฐิติกานต์ เล็กสิงห์โต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
159 ด.ญ.ชุติมา คิดชอบ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
160 ด.ญ.รวิสรา ศรีจรูญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
161 น.ส.สุจิตตรา บุญศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
162 น.ส.วริศรา สีหานารินทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
163 ด.ช.โฆษิต กิจนอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
164 น.ส.ศรัณพร พูลศิลป์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
165 ด.ญ.พัชราภา สุขจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
166 ด.ช.รณภพ ใจหาญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
167 น.ส.เกวลิน วัชรกุลเมธา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
168 นายนิติภูมิ สานสุข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
169 น.ส.ทิพากร ไตรรัตน์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
170 น.ส.จิดาภา เพชรแสนค่า พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
171 ด.ช.จารุภัทร แพนแก้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
172 ด.ช.ชัยรัตน์ เทียนศิริวงศากุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
173 ด.ญ.ลลิตภัทร ประสานทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
174 น.ส.จิรการณ์ สุขสบาย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
175 น.ส.นันทพร พันธ์นาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
176 นายอนุชิต เสียนสันเทียะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
177 นายนครินทร์ โยยรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
178 ด.ญ.จุฑารัตน์ อะปะมายา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
179 น.ส.ปรียาภัทร พุทธายะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
180 นายกฤษฎา ผลชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
181 ด.ช.กิตติเกษม ยิ่งแม่นวาด พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
182 นายธนัญชกร ธรรมบุตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
183 ด.ช.คุณากร เกณสาคู พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
184 ด.ญ.สุพรรษา เรืองวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
185 น.ส.อารยา ทองน้อย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
186 น.ส.ปริยาภัทร พานิช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
187 นายณัฏฐชัย ทุมลี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
188 น.ส.ดวงกมล คชเศียรสืบ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
189 นายปกรณ์เกียรติ ทุ่มกระเดื่อง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
190 ด.ช.ทินกร คำจันทร์ดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
191 ด.ญ.วราพรรณ เรียกกลาง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
192 ด.ช.ธีรภัทร์ หารสมร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
193 น.ส.สิริรัตน์ ยิ่งยอด พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
194 ด.ญ.อัจฉริยา สุภารี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
195 น.ส.อริสา ผลช่วย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
196 ด.ช.รัฐศาสตร์ ทิพวรรณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
197 ด.ญ.บัณฑิตา มีวิธี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
198 น.ส.ณัฐธีรา จิณรักษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
199 นายกรกช ชินอ้วน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
200 นายสุกฤษฏิ์ วิชาจารย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
201 ด.ญ.อรวรรณ ดุลระรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
202 น.ส.พัชญธิดา ญาตินิยม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
203 นายเขษมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
204 น.ส.ปฐมภรณ์ ลายวันอินทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
205 น.ส.ภาวิยา บุณยเพ็ญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
206 ด.ญ.ภัทรธิดา ปะโพทะกัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
207 น.ส.สุภัสสรา ไลไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
208 ด.ญ.สุภาพร พลนอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
209 น.ส.วริษา โคตรติ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
210 น.ส.ปิยพร ปทุมชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
211 ด.ญ.วิชญาดา กองแก้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
212 ด.ช.พิริยะ สงค์ประเทศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
213 ด.ญ.วรัญญา อินทร์เคน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
214 ด.ช.อนุชา นะราวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
215 น.ส.รุ่งทิพย์ ธรรมเสนา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
216 ด.ญ.ปาริชาต ปิยะวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
217 ด.ญ.ปรีดาภรณ์ เพ็งศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
218 นายปวริศ เฉลียวศิลป์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
219 ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทะสอน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
220 ด.ช.วิทวัส พนมเขต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
221 น.ส.หทัยชนก ผมปัน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
222 น.ส.ปิยฉัตร แพงคำตา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
223 น.ส.เพ็ญพิชชา พวงศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
224 นายตรัยรัตน์ รักธรรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
225 นายปิยพัท ทีเหล็ก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
226 น.ส.เพียงลดา อาปัดชิง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
227 น.ส.สวภัทร คาระโก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
228 น.ส.ปรียากรณ์ ปะตังถาโต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
229 นายธวัชชัย สีหาบุญนาค พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
230 นายนรวิชญ์ ชาธงชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
231 ด.ญ.สุพิชชา จีระออน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
232 ด.ช.ฐิตินันท์ จุลนาค พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
233 น.ส.กฤตยา ราชพลแสน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
234 ด.ช.ธนกฤต พรลำเดช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
235 ด.ญ.วิชญาดา วรนาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
236 น.ส.ปานรดา ศรีสุข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
237 น.ส.ชาลิสา ก้อนจันเทศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
238 ด.ช.นฤนาท จันทรเสน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
239 ด.ช.ปฏิวัติ รักษาพล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
240 น.ส.กัลยกร สอนจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
241 น.ส.จณิสตา สุระพล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
242 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทองแช่ม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
243 น.ส.ณัฐณิชา สีไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
244 น.ส.ทอฝัน นิยะดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
245 ด.ช.พสุ พันหล่อมโส พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
246 นายภานุพงศ์ ภูชหาร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
247 น.ส.หฤทัย นะราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
248 นายจตุรภัทร แก่นพรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
249 นายวีรภัทร พันนาสี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
250 น.ส.สุดา สีทาสี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
251 น.ส.ปิยรัตน์ ชะรุมรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
252 ด.ญ.ธัญลักษณ์ พุทธิเสน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
253 น.ส.สิริมาพร ทาบุตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
254 นายไกรสิทธิ์ สัมมาสะโก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
255 นายชินภัทร ชุมตรีนอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
256 นายสุวัฒนา ลามัญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
257 ด.ญ.ญาณิศา ชัยถาวร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
258 ด.ช.ภัทรกร สพานหล้า พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
259 น.ส.จุฬาวรรณ ภาษีชา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
260 น.ส.ขวัญจิรา สีทน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
261 นายขวัญชัย พรลำเดช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
262 นายชนาภัทร ต๊ะประจำ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
263 ด.ญ.ณัฐรินีย์ แก่นพรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
264 ด.ช.พีรพัฒน์ คำชนะชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
265 นายวันชนะ ทองนอก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
266 น.ส.เสาวลักษณ์ เลิศล้ำ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
267 ด.ช.คณาธิป ปริพล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
268 ด.ญ.ศรัณยา ปะทา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
269 ด.ญ.สุธิตรา น้อยพันท้าว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
270 ด.ญ.ฐิตา สังเสวี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
271 ด.ญ.ฉัตรลดา ผ่องอุดม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
272 ด.ญ.ขวัญแก้ว สุภโค พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
273 นายธีร์ธนัท แคนดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
274 น.ส.ปนัดดา มุงคุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
275 ด.ช.ปิยะ คุณารักษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
276 นายคุณาพัฒน์ อันทรินทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
277 ด.ญ.พิชชากร เชาระกำ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
278 นายปริญญา สำราญดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
279 น.ส.กมลชนก อินทร์กำเนิด พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
280 น.ส.เบญญาภา เอี่ยมละออ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
281 ด.ช.เตชินท์ บุตรบ้านเขวา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
282 ด.ช.เนติธร พูลสวัสดิ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
283 ด.ญ.รวินท์นิภา หาญศึก พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
284 ด.ญ.โกมลชนก แนวโสภา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
285 น.ส.ภัคจิรา จะรอนรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
286 นายสุริยา พานิช พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
287 ด.ช.พงศธร สมภักดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
288 นายอานนท์ อันน้อยนนท์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
289 น.ส.เพิ่มศิริ ยวงมะณี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
290 นายรัชภูมิ มาอันทะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
291 ด.ช.เจษฎาพร บุตรสิงห์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
292 ด.ญ.ภคินี นิบสูงเนิน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
293 น.ส.ดวงเดือน กอนไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
294 ด.ช.แมททิว พูลวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
295 ด.ช.ออมสิน แก้วกันหา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
296 น.ส.ฉัตรตกาล ทองกลาง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
297 นายธีรภัทร ปาสานะตัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
298 ด.ญ.พัชชานันท์ สีหาโบราณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
299 นายนครินทร์ ดำดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
300 ด.ญ.ชญานันต์ ศรีนวล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 16 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
301 ด.ญ.วรรณวิสา ศรีลาอาจ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 16 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
302 ด.ช.อติชาต สุทธิโสม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 16 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
303 นายปวริศ ด้วงพร้าว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 16 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
304 น.ส.รุ่งนภา โยธาจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 16 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
305 ด.ช.ภูวมินทร์ ภูเขา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 17 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
306 ด.ช.จิรวิชญ์ สุโทวา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 17 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
307 น.ส.รุ่งทิพยณ์สุดา กลิ่นหอม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 17 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
308 น.ส.กัญญาพัชร เมืองพรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
309 ด.ญ.อภิญญา ปิมปาตัน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
310 ด.ช.ศุภณัฐ ชนะมงคลกิจ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
311 นายรัฐภูมิ บุญภูมิ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
312 นายณัฐภัทร รินทะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
313 ด.ช.อภิวัฒน์ วิเศษสุข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
314 ด.ญ.อรวรรณ วานทุม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
315 ด.ญ.กนกอร วรรณวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
316 นายปภังกร เสี่ยงโชค พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
317 นายธนากร สืบเสระ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
318 ด.ช.ธีรเดช ภูสุวรรณ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
319 ด.ญ.กฤษญา พลสิมมา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
320 ด.ญ.กรกนก น้อยจันทร์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
321 ด.ญ.สุภาวดี พรมโคตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
322 น.ส.แพรวรุ่ง สง่าแดน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
323 ด.ช.ธีรพัฒน์ ราชเจริญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
324 นายศิลากร ปัตวัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
325 นายพีรพัฒน์ การะกาวัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
326 ด.ช.ภูมิทัศน์ ปาละโค พยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
327 ด.ช.พันเดช นันทะเสน พยัคฆภูมิวิทยาคาร 22 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
328 ด.ช.ศิริชัย แข็งขันธ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 23 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
329 ด.ช.พีรภัทร เพชรสีขาว พยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 กุมภาพันธ์ 2024 สำเร็จ
330 นายเรืองศักดิ์ ศรีวงษ์ เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
331 นายมนตรี ยะวังพล บ้านหัวหมู 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
332 นายอภิวัฒน์ รอดสุโข บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
333 น.ส.ชัชฎาภรณ์ นาราช บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
334 น.ส.พัชรินทร์ ไข่นุ่น เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
335 น.ส.พลอยณิชา หาญชนะ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
336 นายภานุวัฒน์ เศรษฐกิจ บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
337 นายวีรภัทร ปาปะเค บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
338 น.ส.ชัชฎาภรณ์ พรมเเสง เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
339 นายชยกร สุพศรี นาภูพิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
340 น.ส.กิตติกา คุณอำษา บ้านหนองบัวสันตุ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
341 ด.ช.รัฐภูมิ พวงผะกา บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
342 น.ส.จีราพร ขันโท บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
343 น.ส.ภัทรธิดา บุญทศ เซนต์เมรี่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
344 นายภูภาคิน รามศรี เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
345 น.ส.สุดารัตน์ เศรษฐี บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
346 น.ส.ปรียาภัทร บุญหลาย บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
347 นายชยางกูร ขอมสระน้อย พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
348 น.ส.กรวิภา เพียกุณา บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
349 น.ส.ณัฏฐกมล จันทะคาม บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
350 นายพิริยพล ปานเพชร บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
351 นายอิทธิกร มูลแสน บ้านสระบาก 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
352 นายธนัฐประภัทร สุคำภา บ้านสระแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
353 นายปุณณวิช เอ็มประโคน บ้านหนองบัวสันตุ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
354 นายพีรพล สองสี บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
355 น.ส.พิชชากร เพียกุนา บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
356 น.ส.เขมิกา มาลาหอม บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
357 นายนวพล แก้วมุกดา พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
358 น.ส.ปริญญา จันทะนาม วัดห้วยโป่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
359 น.ส.ไอลดา ดอกสันเทียะ บ้านหนองบัวสันตุ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
360 น.ส.นิติยา ปะระทัง เวียงสะอาดพิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
361 นายธนธรณ์ สวาศรี บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
362 นายสถาพร บุญจันทร์ บ้านศรีฌรงค์ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
363 น.ส.สุพิชชา จิมทะโป บ้านตั้งใจ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
364 น.ส.วันสิริ เพชรศรีสุข บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
365 นายกษิติธร ผิวทอง พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
366 น.ส.ประวิตรา อาปัดชิง เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
367 นายภัทรกฤต เพชรแสนค่า พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
368 น.ส.จารุวรรณ จันทะนันต์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
369 น.ส.จิรดา สวัสดิ์ลคร บ้านสระแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
370 นายชนาธิป ชนะนมตรี พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
371 น.ส.ดรัลพร เกษี เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
372 น.ส.อาทิตญา เนตรฤทธิ์ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
373 น.ส.พิชชาภา มิละถาโก บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
374 น.ส.ธิดารัตน์ ธรรมจันทร์ บ้านสระแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
375 นายภูริพัฒน์ จันทร์ผิว พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
376 น.ส.ปรัชญา จันทะนาม วัดห้วยโป่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
377 นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม บ้านสระแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
378 น.ส.จันทกานต์ มาลัย บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
379 น.ส.ปลื้มจิตร ศรีสมบัติ บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
380 น.ส.นฤมล บูรภักดิ์ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
381 น.ส.ธัญญารัตน์ สูญราช บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
382 นายธีรัช พันนาสี พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
383 น.ส.ธีราพร มณีรัตน์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
384 น.ส.ลัดดาวัลย์ ปัญญางาม บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
385 นายวิทวัส หารชนะ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
386 น.ส.สุพรรณษา อุตส่าห์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
387 น.ส.พัชมน พิมเหล่าหนาด พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
388 น.ส.วิภาดา หาญชนะ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
389 นายธนาวัฒน์ สุวรรณโน บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
390 น.ส.ธันยาภรณ์ ฟักสกุล บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
391 น.ส.ชุติกานต์ ทวีชัย บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
392 น.ส.รุ่งอรุณ ทองชนะ บ้านหนองรูแข้ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
393 นายณัฐวัตร กัณโสภา พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
394 น.ส.อัญมณี บุญเผิ่ง พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
395 น.ส.ณัฏฐณิชา สมดวงศรี พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
396 น.ส.จิรวรรณ สะพานหล้า บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
397 น.ส.กันนิศา ปักอินทรีย์ บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
398 ด.ญ.วิยะดา ศรีธัมมา เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
399 น.ส.ภครมล แผลติตะ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
400 น.ส.อาริษา ราชสุวรรณ บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
401 นายภูริณัฐ ปะเมโท เวียงสะอาดพิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
402 นายสุภเดช ชัยลิ้นฟ้า พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
403 นายพสธร ลักษณะจันทร์ บ้านโพธิ์ห้วย 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
404 ด.ช.ศุภัทรชัย ภูเขาใหญ่ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
405 น.ส.กวิณตรา วิไลแก้ว พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
406 นายสิรวิชญ์ เพ็ชรสุข พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
407 ด.ญ.ศาริสา ปติทานะโต พยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
408 น.ส.สุรัตติการณ์ สุตภักดี บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
409 น.ส.ศิรภัสสร ทรงพระ ชุมชนนาสีนวล 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
410 นายชยางกูร เชียงเครือ บ้านสระแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
411 น.ส.กัลยา อึ่งชื่น เมืองเตาวิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
412 นายศุภสิทธิ์ โสมชม เมืองบัววิทยา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
413 น.ส.พิชญาพร พงษ์สมศักดิ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
414 น.ส.สิรีธร ป้องรัตไสย พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
415 นายปพนธีร์ อันทะลัย พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
416 น.ส.ณัฐณิชา แจ่มแจ้ง ชุมชนนาสีนวล 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
417 น.ส.ญารินดา ฝอยทองร่วง พระกุมารมหาสารคาม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
418 น.ส.ชฎาพร หลุมทอง เมืองบัววิทยา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
419 น.ส.ธนัญญา ช่วยสุข บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
420 น.ส.บัณฑิตา จันทะเสน ชุมชนนาสีนวล 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
421 น.ส.นาตาชา ณิชาภัทร ลิกเล็กคาซอย พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
422 น.ส.ฐิติกานต์ เจริญตา พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
423 น.ส.ณัฐธีรา สีหากุล พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
424 น.ส.วราภรณ์ ตั้งมั่น บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
425 น.ส.อุมาพร พัดตังโม บ้านมะโบ่ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
426 น.ส.กัลยรัตน์ สุริเวช เชียงยืนพิทยาคม 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
427 น.ส.วรรณนิสา แจ่มศรี พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
428 น.ส.อังคณาลักษณ์ บุญปลูก พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
429 นายศุภชัย ยี่รัมย์ พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
430 น.ส.อนันตญา ภวภูตานนท์ บ้านขามเรียน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
431 น.ส.สุพิชญา อู่แสนขัน บ้านขามเรียน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
432 น.ส.รุ่งไพลิน แสนโคตร พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
433 ด.ญ.ไอริสา พลเยี่ยม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
434 นายธีรภัทร ทุทุมมา บ้านเขวาทุ่ง 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
435 นายวิรัตน์ ภิญญชาติ บ้านสระแคน 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
436 น.ส.วันวิสาข์ วังสงคราม บ้านเม็กดำ 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
437 น.ส.สโรชินี อ่อนปุย สารวิทยา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
438 นายวราเมธ การสอน พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
439 น.ส.อรทัย สัมปัญนัง บ้านซับสนุ่น 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
440 นายกิตติพงศ์ เจริญพร พระกุมารศึกษา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
441 ด.ช.ณัฐวุฒิ ทองยศ โนนจานวิทยา 9 มีนาคม 2024 สำเร็จ
442 นายณัฐภูมินทร์ กะตะศิลา บ้านสระบาก 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
443 น.ส.นภัทรศิริทร์ อินธิจักร์ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
444 นายรชานนท์ เหง่าโพธิ์ศรี พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
445 น.ส.ศิริลักษณ์ มิทราวงร์ บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
446 นายจิตรทิวัส เสียมไธสง บ้านสระบาก 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
447 นายธนพล ไชยบัวแดง พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
448 น.ส.ภัทราวดี ภูสะเทือน บ้านขามเรียน 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
449 น.ส.นริศรา หินประกอบ บ้านขามเรียน 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
450 นายพีรภัทร นาชัยเวียง บ้านอ้อตลิ่งชัน 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
451 นายอธินันท์ มิ่งสูญ พระกุมารศึกษา 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
452 นายพชร พะโยโค ศูนย์การเรียนรู้เขตปทุมวัน 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
453 ด.ญ.ศรัณยา สงัดรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 มีนาคม 2024 สำเร็จ
454 นายขวัญเมือง โยธาภักดี พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
455 นายกรวิชญ์ บุญอุ่น บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
456 ด.ญ.ณัชชา หว่านทอง ศรีราชา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
457 ด.ญ.อริสา มะสีผา พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
458 นายศิรวิทย์ ศรีบรม พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
459 น.ส.ปนิดา เที่ยงไธสง พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
460 น.ส.กัลยรักษ์ ทัพวร พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
461 น.ส.ณัฐธิชา ศรีสุแล เมืองบัววิทยา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
462 นายวีรากร ศรีสาคร พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
463 นายพิริยะพงษ์ แซ่น้า พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
464 นายนันทวัฒน์ แคนมืด พระกุมารศึกษา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
465 น.ส.กรรณิการ์ วงค์อุดทา บ้านยางบ่ออี 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
466 น.ส.ปิ่นมนัส ใจธรรม บ้านยางบ่ออี 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
467 ด.ญ.เมษา ดำริห์ บ้านยางบ่ออี 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
468 นายชุติพนธ์ อโรคา บ้านยางบ่ออี 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
469 นายณัฐสิทธิ์ สุทธิประภา สารคามพิทยาคม 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
470 นายปั้นทรัพย์ ดวงเวียงคำ ปทุมรัตต์พิทยาคม 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
471 นายสุกลวัฒ ใจเก่ง บ้านเม็กดำ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
472 ด.ช.สุรชัย ภาเจริญสุข บ้านเมืองเสือ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
473 นายศิริชัย สิมศิริวัฒน์ บ้านเม็กดำ 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
474 นายณัฐวุติ ปาปะเค บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
475 ด.ช.กษิดิศ จันทร์สุวรรณ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 มีนาคม 2024 สำเร็จ
476 นายญาณาธร นวลอ่อน ก.ศ.น. ตำบลปะหลาน 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
477 น.ส.ศศิประภา สมพงษ์ บ้านหนองรูแข้ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
478 นายวีรภัทร ภาศรี บ้านเขวาทุ่ง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
479 น.ส.แพรวา พูลวงษ์ บ้านเขวาทุ่ง 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
480 น.ส.ณธิดา อันยะ บ้านขามเรียน 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
481 น.ส.ศิริทิพย์ พัทโท บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
482 นายธเนศ คำเเสง บ้านสว่างหนองเสือ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
483 น.ส.นิติพร รินรุด ดงบังภิสัยนวการนุสรณ์ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
484 นายภานุพงษ์ พรหมกัลป์ บรบือ 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
485 น.ส.อัญชลีภรณ์ ยิ่งยง พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 มีนาคม 2024 สำเร็จ
486 น.ส.ภัทรธิดา อินทวงศ์ เมืองบัววิทยา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
487 นาย ภูตะวัน แก้วสำโรง พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
488 นายพงศ์สวัสดิ์ พิมภักดี ดอนน้ำใสวิทยา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
489 ด.ญ.กนกวรรณ ทศพร โนนจานวิทยา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
490 นายปวริศร์ รังสิรัชนีกร พระกุมารศึกษา 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
491 นายประเสริฐ พลยามา บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
492 ด.ช.อนิรุต กันทำ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
493 นายสหราช เมยมงคล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
494 ด.ญ.กิตติยาภรณ์ พิเรศรัมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 มีนาคม 2024 สำเร็จ
495 ด.ญ.กัญญาณัฐ หอมหวล พยัคฆภูมิวิทยาคาร 20 มีนาคม 2024 สำเร็จ
496 น.ส.ปัทมพร แน่นชารี พยัคฆภูมิวิทยาคาร 20 มีนาคม 2024 สำเร็จ
497 ด.ช.ชินภัทร นามพิลา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 20 มีนาคม 2024 สำเร็จ
498 น.ส. สุภัทรา ปัจจัยยัง บ้านเขวาหรดี 20 มีนาคม 2024 สำเร็จ