รายงานตัวออนไลน์ ประเภท นักเรียนห้องเรียนทั่วไป

ขณะนี้ หมดเวลารับรายงานตัว

การรายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ

นักเรียนสามารถรายงานตัวเข้าศึกษาต่อได้ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30น. จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.30น. หากไม่ดำเนินการตามกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทันทีและโรงเรียนจะดำเนินการเรียกลำดับสำรองให้รายงานตัวต่อไป